Stvoření aneb Prastaré tajemství květu života - 2. díl

29. června 2012 v 22:30 | Drunvalo Melchizedek |  vývoj vědomí

Naše sluneční soustava je úzce gravitačně spojena s hvězdou Sirius, se Siriem A i se Siriem B. Pohybujeme se vesmírem společně, spirálovitě se otáčíme kolem jednoho společného středu; naše osudy jsou těsně spojeny, jsme jedna soustava. Každá z hvězd se ve skutečnosti pohybuje radiálně směrem od centra, i od centra galaxie. V rámci pohybu Země okolo Slunce existuje velmi pomalý kmitavý pohyb zvaný precese rovnodennosti a jeho jedna doba oběhu trvá skoro 26 tisíc let (čísla se liší, z těchto pramenů přesně 25 920 let). Existují ještě další kmitavé pohyby, s kratšími i delšími periodami. Dle starých sanskrtských rukopisů jsou všechny tyto kmitavé pohyby nesmírně důležité pro vědomí na této planetě.
Kmitavý pohyb zvaný precese jarní rovnodennosti probíhá elipsovitě. Konec směrem ke středu galaxie na dlouhé ose elipsy zve se apogeum. Spodní polovina elipsy ukazuje dobu návratu ke středu galaxie, horní od středu. Velké změny přicházejí kousek za oběma konci elipsy. V roce 1990 se naše pozice nacházela právě ve spodním bodě, v malé elipse a to značí, že se nacházíme v době velkých změn. Podle starobylých sanskrtských rukopisů, když dosáhneme horního malého oválu při pohybu směrem od středu galaxie, začínáme upadat do spánku a ztrácíme vědomí a padáme dolů dimenzionálními rovinami, dokud se nedostaneme do místa spodní malé elipsy, kdy se začneme opět probouzet a vystupovat skrze dimenzionální roviny nahoru. Plně procitneme až dosažením bodu v horní malé elipse, kousek za apogeem a pak začneme opět usínat. Není to stejně se opakující se pohyb uvnitř kruhu a díky tomu upadneme do spánku vždy na kratší dobu. Podobný cyklus děje se na Zemi při střídání dne a noci: jak ve velkém, tak v malém.
Tibeťané zvou tyto konkrétní časové periody jugy, čili věky. Každá juga má svou vzestupnou i sestupnou fázi. Věk v horní malé elipse nazvali sestupná satja juga, následuje tréta, dvapara a káli juga, která má fázi sestupnou i na dolní polovině elipsy vzestupnou. Následuje vzestupná dvapara juga, kde se právě nalézáme. Konec káli jugy jsme opustili přibližně před 900 sty lety a nyní se nacházíme v čase, pro který byly předpovězeny úžasné věci. Tato doba přináší na Zemi obrovské změny. Když jsme procházeli káli jugou, byli jsme v nejtemnějším spánku. Neporozuměli jsme, co staré knihy říkají, nesprávně jsme interpretovali a proto bychom měli být opatrní, díky době napsání. Např. mnoho učenců tvrdilo, že jedna juga trvá 150 tisíc let, neměli pravdu, neporozuměli. Z fyzického pohledu se nacházíme mezi znameními Panny a Lva a z pohledu napříč nebeskou klenbou se na obloze pohybujeme z Ryb do věku Vodnáře. Tyto dva pohledy je třeba chápat souběžně.
V roce 1930 Edgar Cayce předpověděl mnohé změny na dnešní dobu, také hovořil o posunu pólů. Geologové tomu nevěřili, avšak počali věc zkoumat a objevili, že k přepólování pólů došlo vícekrát; poslední posun nastal před 13 tisíci lety právě v bodě horní malé elipsy a další předchozí posun v době spodní elipsy. Vědci zjistili, že póly se někdy přepólují samy od sebe, objevili cyklus, kdy severní magnetický pól zůstává dlouhou dobu na svém místě a pak, v jednou dni jako mávnutím proutku přeskočí na jih. Přepnutí pokaždé proběhlo během chvíle. Za několik stovek miliónů let lze jich napočítat stovky. Spouštěcí mechanizmus pohybu pólů je zřejmě napojený na zemský geomagnetismus.
Magnetické pole Země začalo slábnout před 2 tisíci lety, před 500 sty lety slábnutí počalo akcelerovat a v poslední době dějí se s magnetickým pólem neslýchané změny. Ptáci, zvířata, ryby, delfíni, velryby a další tvorové používají magnetické siločáry pro své migrační vzorce. Pokud dojde k jejich změně, ptáci létají na místa, kde by neměli být, velryby uvíznou na mělčině, což vidíme po celém světě. Také naše emocionální těla a naše paměť je svázaná s magnetickým pólem. Poruchy magnetického pole se budou stále častěji opakovat, dokud nenastane totální kolaps a posun pólů. To je jedno ze znamení konce časů. Není důvod se bát, zvláště když víme co se děje a proč se to děje a že jde o extrémně pozitivní jev.
Harmonické a disharmonické úrovně vědomí. Dle Thovta na Zemi existuje pět totálně odlišných stupňů nebo úrovní vědomí, kterými člověk prochází. Především jde o odlišnou hladinu chromozomů: 42+2 - 44+2 - 46+2 - 48+2 - 50+2. Každá úroveň má i odlišnou výšku těla, od 122-182 cm po 1542-1850 cm. Druhá a čtvrtá jsou disharmonické úrovně vědomí, ostatní jsou harmonické. Disharmonické úrovně nejsou v rovnováze a právě tady se teď nacházíme. Svět se stává nesmírně nestabilní a jednoho dne opustíme starý pohled na svět a uděláme ve svém vědomí obrovský transformační krok. Čím více se blížíme k této transformaci, tím více máme tendenci zničit vše, čeho jsme se dotkli. Nelze se dostat z první úrovně do třetí, aniž bychom neprošli druhou. Neměli bychom se však zde dlouho zdržovat, pokud se zde na Zemi jen o trochu déle zdržíme, naši planetu zničíme; i jen tím, čím jsme. Jsme mostem do dalšího světa a tento most uvádíme v život tím, že jsme naživu v této neuvěřitelné době.
Když se podíváme na celkový obraz, vidíme dobré i špatné stránky a pochopíme, že chaos je právě částí pravdy a částí rození. V tomto okamžiku probíhá fenomenální změna lidského vědomí; za vším negativním je něco mnohem většího, rozsáhlejšího a posvátnějšího. V roce 1992 byl zveřejněn dokument: Světoví vědci varují lidstvo, podepsalo jej více než 1 600 vědců ze 71 zemí. Dokument vyjmenoval seznam krizových oblastí: znečištěná voda, oceány, půda, atmosféra, úbytek rostlin a zvířecích druhů a přemnožení lidstva. Existuje více scénářů, co se bude dít; pokud se naplní byť jediný z nich, život na této planetě nakonec vymře. A kdykoli jeden systém přestane fungovat, přestanou fungovat i ty ostatní. Každou minutu vymírá na Zemi okolo 30 živočišných druhů. Z pohledu vesmíru vymírá život na této planetě velice rychle. A my se tváříme, že se nic neděje. Hromadíme si své peníze, řídíme svá auta a mneme si ruce. Pohledem, že vlastně řešíme na Zemi problémy života a smrti, se vážně zabývá jen málo lidí. I když nám vlády neposkytli celou pravdu, i když není všem dovoleno vědět všechno, tak v podstatě mnoho lidí dochází k pochopení pravdy, že zde na Zemi probíhá válka mezi penězi a životem, je to hrozné, ale pravdivé. Vlády vědí, že k odvrácení těchto krizí je nezbytné změnit způsob života, což z politického hlediska se nezdá být uskutečnitelné, žádný politik nechce provádět změny nepopulárního rázu, které by ho stály výhodný post.
Vody jsou znečištěné, umírají moře a oceány. Středozemní moře je na některých místech až z 95% mrtvé. V Atlantickém oceánu pokračuje tento trend také velmi rychle. Pokud zmizí plankton, zmizíme s ním i my. Ozonovou díru mají
na svědomí různé chemikálie. Díra se rozrůstá a celá vrstva ozonu je proděravělá, takže všechna místa na Zemi se stávají člověku, zvířatům i rostlinstvu nebezpečná. V jižním Chile zvířata slepnou a na rakovinu kůže umírá stále více lidí. Největším problémem zůstává skleníkový efekt. Satelitní fotografie oceánů zaznamenávají tmavé skvrny nad Austrálií a Novou Guineou, označují vodu oceánu teplou 86 ° F. Dle vědecké studie Hamakera, když se voda ohřeje, stane se s planetou opak, velmi rychle se ochladí. Pokácí-li se stromy, shoří nebo jen zemřou, vypustí se do atmosféry oxid uhličitý a jeho určité množství znamená, že se spustí doba ledová; takto bylo zpuštěno již několik dob ledových. Trvá asi jen 20 let, než proběhne přechod tepla do zimy.
Vlády na světě provedli již více jak 212 výbuchů nadzemních atomových bomb. V horní atmosféře se objevil CFC, výrobky s CFC jsou např. freon. Ale CFC je 4x těžší než vzduch, padá, nestoupá. Objevilo se podezření, že to byly právě výbuchy atomových bomb, které ho vynesly nahoru, nebyli jsme to my a naše spreje, způsobily to atomové vlády světa. Nyní provádějí atomové výbuchy pod zemí, což je možná nejnebezpečnější věc, která se v současnosti odehrává. Energie výbuchu se musí někam dostat a tak se odráží ještě 30 dní po explozi jako pingpongový míček dokola a způsobuje neuvěřitelnou škodu uvnitř země. Pokud se známý vědec A. Trombly nemýlí, zbývá pouze několik málo takových pokusů a Země se roztříští na malé kousky.
Poslední drama je o AIDS. Ví se, že největší problém životního prostředí je nárůst světové populace. Spojené národy se měly rozhodnout, že vytvoří virus nebo nemoc, která zabije tři čtvrtiny obyvatel Země. Smíchali virus ovce a krávy a vytvořili virus AIDS, souběžně vytvořili lék. K aplikaci vybrali dvě skupiny, černochy a homosexuály. Na Haiti vypukla epidemie hepatitidy typu B mezi homosexuály a zde podle Dr. Stekera byl ve vakcíně proti hepatitidě použit i virus AIDS.
Pokud bychom nebyli multidimenzionálními bytostmi, ale pouze fyzickou schránkou spojenou se Zemí, z níž nemůžeme odejít, byli bychom ve velmi vážné situaci. Ale protože jsme multidimenzionální bytosti, tak to, co se má odehrát na Zemi, může být hybným prostředkem pro nesmírný vývoj. Život je škola. Mája je mája. Pokud si uvědomíme svoji neuvěřitelně nebezpečnou situaci, můžeme se probudit a uvědomit si, čím jsme. Není už doba na to, abychom jen tak seděli a hráli si své hry. Důležité je nyní probudit svůj vnitřní život, své vnitřní vědomí; třeba meditací, která nás propojí s veškerým životem. Také uvědoměním si této situace, když ji začneme brát vážně a začneme tímto způsobem pracovat, změníme své vědomí. Jakmile vyšší vědomí vstoupí do 3D světa, nebudou problémy se životním prostředím skutečnou hrozbou.
Dějiny světa. Během posledních 120 let byly objeveny a vykopány mnohé z měst, uvedených v Bibli. Byly vykopány tisíce válcovitých hliněných destiček, na nichž byla klínopisem popsána statisíciletá historie Sumeru a Země. Sumerské záznamy jsou nejstarší písemné záznamy staré asi 5 800 let a velmi detailně popisují věci, které se staly až před 450 tisíci roky. Podle Thovta jsme my lidé na Zemi přes 200 tisíc let, před námi obývali Zemi jiné civilizace, které byly velmi vyspělé; zmizely beze stopy. Sumerské písemnosti patří k nejstarším, které máme, s výjimkou geometrického jazyka, jenž předcházel egyptským hieroglyfům. Existují sumerské tabulky napsané 2 tisíce let před Mojžíšem, které skoro slovo od slova popisují první kapitolu bible; dokonce obsahovaly jména Adama a Evy a jejich dětí.
Planeta Nibiru (Babyloňané ji zvali Marduk) prochází naší sluneční soustavou každých 3600 let a pokaždé v té době dojde obvykle v naší sluneční soustavě k velké události (viz Sitchin: Dvanáctá planeta). Nibiru byla obydlena vědomými bytostmi Nefilim, kteří byli velmi vysocí, muži až 430 až 490 cm; nebyli nesmrtelní, ale žili dle sumerských záznamů 360 tisíc pozemských let. Asi před 450 tisíci lety začali mít problémy s atmosférou Nibiru, asi jako máme my s ozonem. Rozhodli se umístit do vyšší atmosféry částečky zlata, aby jako zrcadlo odrážely zpět světlo i teplo. Uměli cestovat vesmírem v rámci sluneční soustavy, na Zemi objevili velké zásoby zlata a přistáli na této planetě v oblasti současného Iráku, kde založili města. Zlato těžili v jihovýchodní Africe velmi dlouho, asi 100 až 150 tisíc let. Po té se nefilimští dělníci vzbouřili, nechtěli již pracovat v dolech, což bylo asi před 200 tisíci lety.
Podle původních sumerských záznamů jsme byli mi lidé stvořeni tak, že 12 nefilimských vůdců použilo DNA primátů a vlastní DNA a vytvořili pokročilejší rasu, než jaká tehdy byla na Zemi. Chtěli tuto novou rasu kontrolovat a dát ji jediný úkol, těžit zlato. Skutečně ve zlatých dolech dle popisu Sumerů byly nalezeny naše kosti, staré asi 200 tisíc let, patřící Homo sapiens. Podle Thovta současná lidská rasa vznikla v roce 198 214 před Kristem a původní lidé byli přemístěni na ostrov Gondwana u pobřeží jižní Afriky; zde se vyvíjeli asi před 50 až 70 tisíci roky. Sumerské záznamy popisují člověka vysokého jako jedna třetina výšky Nefilimů. Podle Thovtovy verze o původu lidské rasy byli Nefilimové, obři, naší matkou a Sirianci naším otcem. Nefilimové byli původně trojrozměrnými bytostmi, Sirianci byli původně čtyřrozměrní.
Sedm Nefilimek spojilo vědomě své síly, nechali zemřít svá těla a stvořili vzorek sedmi propojených koulí vědomí, dle vzoru Genesis. Toto spojení vytvořilo bělo-modrý plamen, jemuž od pradávna říkali Květ života a přemístili jej do lůna Země. Egypťané toto lůno nazývají Síní Amenti, což je čtyřrozměrný prostor v trojrozměrném prostoru dvacet tisíc mil pod povrchem Země a je propojen s Velkou pyramidou. Uprostřed místnosti, kde je uložen plamen, stojí krychle a na něm je toto světlo, jenž je čistá prána, čisté vědomí, planetární ovum, které bylo stvořeno pro člověka, aby mohl začít novou evoluční cestu. Další rasa, Sirianci, sem přiletěli a věděli přesně, co mají dělat. Vstoupili Velkou pyramidou přímo do lůna Síně Amenti a stanuli před plamenem. Chápali spojení mezi myšlenkou a pocitem. V mysli se spojili s plamenem neboli ovem a určitým rituálem vytvářeli novou rasu na Zemi. V jedné rodině této rasy bylo 32 členů, polovina mužů a polovina žen. Naše Slunce je vodíkové, má jeden proton a jeden elektron. Tuto stavbu vodíku kopírujeme, a proto se ženíme a vdáváme vždy jeden s jednou. Na planetách s heliovým sluncem, které má dva protony, dva elektrony a dva neutrony, se
spojují dva muži a dvě ženy, aby měli děti. Staré slunce, jakým je Sirius B, které je bílým trpaslíkem a je vysoce vyvinuté, má systém 32 (germanium) protonů.
Prvním ze Sirianců, kdo přišel na Zemi a byl šéfem v Jižní Africe, byl Enlil a přistál na vodě. Delfíni a velryby měli a mají nejvyšší úroveň vědomí na planetě a dle galaktických zákonů musel tedy vstoupit do moře, aby dostal povolení žít na Zemi a těžit zde zlato, neboť rasa z vnější planety musí dostat povolení od nejvyššího vědomí planetárního systému. Podle sumerských záznamů zůstal s nimi dlouhou dobu, a když nakonec vystoupil na souš, byl napůl člověkem a napůl rybou a pak v jednom okamžiku se stal celým člověkem. Zde je vhodné připomenout, že původně Kristus nebyl znám pod symbolem ryby, ale delfína. Existuje přímé spojení mezi kytovci a bytostmi lidského typu.
Ze spojení obou ras narodilo se najednou sedm lidí, nejen Adam a Eva z původních příběhů a všichni byli sterilní, nemohli jsme se rozmnožovat. Dle sumerských záznamů, zatímco lidé těžili zlato v Africe, vzkvétala na severu nedaleko současného Iráku města, která byla mimořádně krásná. Rozkládala se v deštném pralese a obklopovalo je mnoho zahrad. Několik otroků z dolů bylo sem přivezeno na práce do zahrad. Jednoho dne přistoupil Enki (jehož jméno znamená had), mladší bratr Enlila, k Evě a řekl jí, že důvodem, proč Enlil zakázal lidem jíst ovoce ze stromu uprostřed zahrady, je to, že by pak byli jako Nefilimové, o čemž sám pochyboval. Proto přesvědčil Evu, aby snědla plody z jabloně ze stromu poznání dobrého a zlého; Evě tento čin dal schopnost rozmnožování, rození dětí.
V Bibli se pro Boha užívá slova elohim a to znamená množné, ne jednotné číslo. Byl to Bůh, kdo stvořil lidstvo, rasu bytostí? Když Enlil zjistil, co Adam a Eva udělali, byl celý bez sebe. Zvláště nechtěl, aby jedli i z dalšího stromu v zahradě, stromu života, protože by se mohli stát nesmrtelnými. Enlil proto vykázal Adama a Evu ze zahrady na jiné místo a dál je sledoval, sepsal jména všech jejich synů a dcer a věděl vše, co se přihodilo v jejich rodině. To vše bylo zaznamenáno dva tisíce let před tím, než byla napsaná Bible.
Od časů Adama a Evy se vyvíjela lidská rasa dvěma liniemi: první, kdy jsme se mohli množit a byli jsme svobodní a druhá, kdy jsme se nemohli množit a byli jsme otroky. Podle moderních vědců trvala ta druhá linie, kdy jsme těžili zlato, přinejmenším do doby před 20 tisíci lety. Tato linie byla kompletně smetena z povrchu za doby Velké potopy, zhruba před 12 500 lety. Čtyři posuny zemských pólů nastaly v době, kdy se potopila Gondwana, pak když se potopila Lemurie, dál když se potopila Atlantida, což zveme Velkou potopou a čtvrtý posun zemských pólů má nastat nyní. Podle Thovta stupeň vychýlení zemské osy a stupeň posunu pólů, který podle vědy se děje poměrně pravidelně, přímo souvisí se změnou vědomí na této planetě. V současné době jsou póly prakticky posunuty o 90°. To je velká změna a není pozitivní, je negativní, jdeme s úrovní vědomí dolu, ne nahoru.
Thovt řekl, že po událostech s Adamem a Evou nastal velký posun zemských os a Gondwana se potopila a v Tichém oceánu se vynořila jiná pevnina nazvaná Lemurie, a na ni byli přemístěni potomci Adama a Evy. Lemurie se rozprostírala od Havajských ostrovů dolů až k Velikonočním ostrovům v sérii tisíce ostrovů. Zde se Adamova rasa vyvíjela asi okolo 70 tisíc let bez zásahu Nefilimů. V období Lemurie jsme byli velice šťastní, neměli jsme téměř žádné problémy. Naše evoluční cesta se zrychlovala a vyvíjeli jsme se velice dobře. Změnili jsme svoji kosterní strukturu, změnili jsme velikost a tvar lebky a úspěšně jsme vytvarovali svoji základnu páteře. Naše orientace byla spíše pravo-hemisférová, ženského charakteru. Evoluční cyklus si vybírá svůj charakter, naše rasa si zvolila být ženou. A když se Lemurie potopila, naše rasa byla srovnatelná s věkem dvanáctileté holčičky.
Asi tisíc let před tím, než se Lemurie potopila, byli tam dva lidé, Aj a Tija. Oni objevili, že když se milujete jistým způsobem a jistým způsobem dýcháte, pak prostřednictvím takového početí dochází k jinému druhu zrození, kdy všichni tři, matka, otec a dítě se stanou nesmrtelnými. Čili když máte dítě za jistých okolností, tato zkušenost vás navždy změní. V běhu času lidé umírali a oni zůstávali naživu, začali si uvědomovat, že dokázali něco významného, tušili, že se stali nesmrtelnými. Nakonec založili školu. Byla to první mysterijní škola na Zemi, nazvaná Naakalská. V ní se lidé prostřednictvím tantry učili to, co my zveme zmrtvýchvstáním nebo nanebevstoupením. Tantra je hinduistický termín pro jógu neboli sjednocení s Bohem prostřednictvím sexuálních praktik. Oni tyto záležitosti uměli a začali je učit ostatní lidi.
Než se Lemurie potopila, dokázali vyučit přibližně tisíc lidí. Šlo o interdimenzionální milování, vlastně se ani sebe vzájemně nedotýkali, ani nemuseli být v jedné místnosti, na jedné planetě. Kdyby měli k dispozici ještě pár tisíc let, mohli se dostat do bodu, kdy by se celá rasa přetransformovala do nového vědomí. Ale Bůh očividně řekl ne, teď není ta správná doba. Lemurie byla charakteru ženského a Lemuřané byli velmi psychicky založení, měli schopnosti dnes zvané též jako paranormální. Předem tedy věděli, že se Lemurie potopí a začali se na tuto událost připravovat dlouho předem. Převezli všechny svoje výtvory do jezera Titicata, do hory Mount Shasta a na jiná místa. Jejich nové osídlení sahalo od jezera Titicata přes střední Ameriku a Mexiko k severu k hoře Mount Shasta.
Podle Thovta potopení Lemurie se odehrálo ve stejný okamžik jako vynoření Atlantidy; když se posunuly zemské osy, Lemurie klesla a Atlantida vyvstala. Atlantida byla poměrně velký kontinent, skládala se z jedné pevniny a devíti ostrovů. Jihovýchodní část spojených států tehdy ještě neexistovala, Florida, Louisiana, Alabama, Georgia, Jižní Karolína a některé části Texasu byli pod vodou. Ostrovy Atlantidy sahaly až k místu, kterému se nyní říká Klíče k Floridě. V květnu 1998 prezident egyptologické společnosti v Miami na Floridě prohlásil, že byla nalezena stará Atlantida blízko ostrovů Bimini; byly nalezeny podmořské pyramidy.
Když nastal pravý čas, Naakalští z Lemurie vytvořili spirituální zpodobnění lidského mozku na povrchu jejich Atlantského ostrova. Jejich záměrem bylo zrodit nové vědomí založené na tom, co se naučili na Lemurii. Věřili, že při vzniku nového vědomí Atlantidy bude první na řadě mozek a teprve potom tělo. Levá strana mozku mužská a pravá ženská jsou propojeny útvarem zvaným corpus callosum. Levá část mužská se na vše dívá absolutně logicky, tak, jak to napohled vypadá. Pravá ženská část je více zapojena do procesu něco si vyzkoušet, a ne to chápat. Ženské a mužské vnímání jsou navzájem svými zrcadlovými obrazy. Když se mužská část podívá na to, jak to vnímá ženská část, řekne: V tom není logika. Když se ženská část podívá na mužskou, řekne: Kde jsou v tom pocity?
Dalším krokem byla projekce formy Stromu života na povrchu Atlantidy. Použili tvar s dvanácti kruhy, při čemž deset se jich nacházelo na hlavním ostrově, dva v okolí. Existují náznaky, že podle proporcí Stromu života byla vyprojektována dokonce i velikost a tvar měst na Atlantidě. Platon ve své knize Kritias o mnohém píše a také, že město bylo zbudováno z červených, černých a bílých kamenů. Jednoho dne mozek Atlantidy, Naakalská mysterijní škola, zčistajasna vdechla život Stromu života na povrchu Atlantidy. Nad každým kruhem Stromu života se začaly tvořit energetické víry a mozek Atlantidy psychicky zavolal Lemurské děti, které se z pobřeží Severní a Jižní Ameriky začaly přesidlovat do Atlantidy a budovat města. Lemuřané osídlili pouze osm z deseti oblastí. Mayské záznamy jasně tvrdí, že před pádem bylo na Atlantidě deset měst; stáří tohoto dokumentu je odhadováno na 3500 let, zve se Troanský kodex a je uložen v britském muzeu a detailně popisuje potopení Atlantidy a také, jak nesmírně důmyslně byla zbudovaná města a pyramidy.
Dva prázdné energetické víry musely být vyplněny. Podle Thovta do nich proto vstoupili dvě mimozemské rasy naprosto odlišné. První rasou byli Hebrejci, kteří přišli z naší budoucnosti; byli jako dítě, které bylo v pátém ročníku, nedokončilo jej a muselo ho opakovat. Věděli mnoho věcí, které Atlanťané ještě nevěděli. Dostali povolení od Galaktického velitelství, aby vstoupili v onom čase na evoluční stezku Atlanťanů. Podle Thovta, jehož otec Thome se podílel na činnosti Naakalských, přinesli Hebrejští vývoji na Zemi prospěch, s jejich osídlením nebyly žádné problémy.
Avšak druhá rasa, která sem v této době vstoupila, způsobila velké problémy. Tyto bytosti přišly ze sousední planety Mars. Podle Thovta vypadal Mars před miliony let podobně jako Země, byla to krásná planeta, měla oceány, vodu, stromy. Avšak její obyvatelé měli co do činění s předchozí luciferskou vzpourou, či experimentem. Na samém počátku toho experimentu jsme se nacházeli i my; všechno boží stvoření je experiment. Experimenty podobné luciferské vzpouře proběhly už čtyřikrát, kromě Lucifera se o to pokusily i jiné tři další bytosti, ale pokaždé to skončilo v celém univerzu naprostým chaosem. Experiment dramaticky selhal, planety byly zničeny a Mars byl jednou z nich. Život se tehdy pokusil vytvořit realitu oddělenou od Boha, což je totéž, co se děje nyní. Když se někdo pokusí oddělit od Boha, přetrhne svoje spojení s Realitou, která funguje na bázi lásky. Odstřihli svoje spojení s láskou, odpojili se od svého emočního těla a díky tomu se stali mužskými bytostmi s malou nebo téměř s žádnou ženskou kvalitou v sobě. Byly to čistě logické bytosti bez emocí. Všichni skončili v nekonečné válce, protože zde chyběl soucit a láska. Mars se stal bitevním polem.
Než byl zničen, malá skupina obyvatel v časoprostorovém vozítku s umělou Mer-Ka-Bou opustila Mars, přenesli se do budoucnosti a nalezli místo k znovuosídlení na Zemi; to se mělo odehrát před 65 tisíci lety. O povolení ke vstupu nežádali, patřili ke vzbouřencům, neprošli normální procedurou. Vstoupili do dvanáctého víru Atlantidy a tak se stali součástí naší evoluční cesty. Tajná vláda a světoví multimiliardáři světa mají marťanský původ nebo většinu jejich genů a nepatrné nebo žádné emocionální tělo.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.