POSVÁTNÉ HÁJE - 1. část

3. března 2014 v 18:39 |  návrat k přírodě a zkušenostem našich předků
Drazí přátelé!

Pokud předávám nějaké rady nebo nějaká doporučení, snažím se vždy aby v tom bylo co nejméně "mě". Když šaman předává nějakou informaci, která může být užitečná pro jedince nebo kmen, vždy funguje jako prostředník. Tedy odsune své ego, dokonale ho zmenší a pak skrze sebe nechává protékat informaci jako "prázdná trubice", která spojuje svět hmotně žijících se světy někdy daleko méně hmotnými. Během uplynulých několika let jsem byl "vyššími světy" mnohokrát žádán, abych udělal vše pro obnovu posvátných hájů a menhirových řad na území pokud možno každého státu Evropy. Je to samozřejmě nelehký úkol a svoji roli v jeho uskutečnění vidím především v samotném zprostředkování této důležité informace. I když to budou lidé, jejichž životní filosofií je primitivní vulgární materialismus všemožně popírat, vyšší světy skutečně existují a působí na nás. Od ranného dětství jsem v kontaktu s bytostmi z jiných dimenzí. Řada těchto bytostí byla kdysi také lidmi. Můžeme těmto bytostem říkat andělé, dobří duchové, obyvatelé paralelních fyzikálních systémů - naše současná slova podle mě nedokážou jejich realitu zatím přesně vystihnout. Tyto bytosti jsou ovšem zcela skutečné - alespoň pro ty, kteří díky určitým dispozicím dokážou proniknout skrze obvyklou bariéru, která odděluje svět naší existence a ten prostor, ve kterém žijí tyto vědomé entity. Každý kdo přežije klinickou smrt a vrátí se s plnou pamětí toho, co "na druhé straně" zažil, popisuje setkání s nám neznámými formami inteligence a vědomí. Také já jsem v ranném dětství absolvoval po fyziologickém kolapsu tuto zajímavou zkušenost. Důležité pro mě bylo, že schopnost odpoutat se od fyzického těla a možnost komunikace s bytostmi žijícími mimo fyzickou sféru mě jaksi zůstala. To ovlivnilo celý můj život.

Dodnes komunikuji s obyvateli nefyzické sféry. Za ta léta, co uskutečňuji vytělesňování, jsem poznal, že nefyzických sfér existuje veliké množství. Nevěřím v smrt - vím, že nic takového neexistuje. Mohu se zkontaktovat s každým, kdo fyzicky zemřel. Každý budeme existovat po smrti fyzického těla jako "duch" - jako naprosto vědomá energetická entita. To není pro mě v žádném případě otázka nějaké víry, je to čistě poznatek získaný skrze zkušenost. Každý po fyzické smrti existujeme v tom energetickém prostoru, který kolem sebe vytvoříme a do kterého sami sebe umístíme na základě obsahů našeho vědomí. Vědomí je v energetickém prostoru totéž, co v našem světě hmota. V energetickém prostoru vládnou zcela jiné fyzikální zákony, než v našem trojrozměrném časoprostoru. Přesto je to zcela skutečný svět, který v jistém smyslu na vás působí skutečněji než fyzikální prostor, ve kterém se pohybujeme když žijeme své hmotné životy. Vesmír je plný neuvěřitelných tajemství a jen opravdu velmi komický hlupák může prohlašovat, že víme o jeho struktuře a funkcích již všechno. Nevíme o bytí naopak zatím skoro nic. Naše věda se nachází na samotném začátku svého vývoje. Naše spiritualita je deformována různými náboženstvími a je velmi roztříštěná. Většina lidí si zvykla papouškovat duchovní i vědecké "neochvějné pravdy" o povaze reality a chybí jí osobní zkušenost s nadhmotným bytím. Nikdy jsem o pobyty v nehmotné sféře nestál - má první vytělesnění byla uskutečněna v podstatě "proti mé vůli". Nicméně své schopnosti putovat nefyzickými sférami a komunikovat s jejich obyvateli se nemohu zbavit, stejně jako se jiní lidé nemohou zbavit jiných dispozic či specifických talentů, kterými je vesmír ve své pro nás jen těžko pochopitelné "štědrosti" vybavil. Vše má jistě svůj účel a pokud určití jedinci v běžné lidské populaci takovou schopností disponují - a takoví jedinci se vyskytovali v každé době a v každé kultuře - pak je jejich povinností být společnosti, ve které žijí, k užitku.

Snažím se tedy zprostředkovat užitečný kontakt mezi hmotnou a energetickou úrovní bytí. Některé vzkazy z nehmotné dimenze mohou být čistě soukromé. Příkladem může být situace, kdy mi duch otce jednoho mého kamaráda opakovaně sděloval, abych za něj dal jeho synovi "pořádný pohlavek za to, že ještě nemá hotový ten doktorát". Jiné vzkazy mohou být určeny tisícům lidí, mohou být adresovány celým populacím či obyvatelům konkrétních území. Jako je každý z nás bedlivě sledován a chráněn často celou skupinkou svých "strážných duchů", je i každé území jako celek takto sledováno. Každá země je shora hlídána "elitním oddílem" svých andělů. Velmi často jsou tyto bytosti lidmi, kteří v různých historických dobách na daném území žili a mají k němu neobvykle hluboký vztah. Nemusí vždy jít o široce známé historické osobnosti spojené s tímto územím - logika nehmotné říše je jiná, než bychom často očekávali. Duše, která zahrála nějakou známou historickou osobnost na jevišti dějin může později chtít rozvíjet sebe sama zcela jiným způsobem a k zemi, v níž působila během lidského života se už nemusí vracet. Zjistil jsem, že klíčové je pro získání funkce "ochranného anděla" bdícího nad určitou konkrétní oblastí na Zemi silné emocionální pouto, vytvořené mezi duší a touto oblastí. Člověk, který se během svého života opakovaně vciťoval do konkrétní krajiny - třeba jako básník, zemědělec, lesník - si vytváří nesčetná energetická vlákna, která spojují jeho energetická centra s touto krajinou.


Energetická centra po fyzické smrti zůstávají nedotčená a fungují dál. Mezi fyzickými životy se nacházíme v energetickém prostoru a v některých případech může trvat i stovky let, než se znovu inkarnujeme. V tomto stavu můžeme vykonávat řadu funkcí a jemnohmotných pracovních činností. Někteří z nás se rozhodnou díky svým sklonům pro role "strážců území". Kromě toho existují i bytosti, které sestupují do atmosféry planety Země ze zcela odlišných kosmických dimenzí a mísí se s dušemi lidí. Také tyto bytosti někdy hrají díky svým vlastnostem roli územních strážců. Každé území na Zemi bez rozdílu má své strážce, kteří toto území jakoby spravují. Pamatuji si, jak jsem např. před lety poprvé přiletěl do Japonska. První noc jsem zažil neuvěřitelné setkání hned s několika velmi mocnými bytostmi, které se mi představily jako strážci japonských ostrovů. Zajímavé bylo, že některé z těchto bytostí se mi představily svými jmény, která jsem si zapamatoval a později zapsal. Nikdy jsem předtím nestudoval japonskou historii nebo literaturu a tato jména mi nic neříkala. Nicméně během dalších měsíců jsem skrze své přátele na univerzitě v Kjótó, kde jsem tehdy přednášel, pozoruhodným způsobem několik těchto jmen identifikoval. "Strážci japonských ostrovů" se představili jmény kdysi reálně žijících zenových mnichů, básnířek, politiků apod. Tyto bytosti mě hned první noc, kdy za mnou doslova přišly a obestoupily mě jako zástup nadlidsky krásných zářících postav s božsky oduševnělými tvářemi, ukázaly podrobnou energetickou mapu celého Japonska a v obrazech mě seznámily s řadou budoucích událostí, týkajících se jim svěřeného území. Sdělily mi i své konkrétní obavy, týkající se určitých společenských jevů v Japonsku a ukázaly mi, jak stav vědomí Japonců koresponduje s různými zdánlivě autonomními přírodními procesy a jevy jako jsou výbuchy sopek, vlny tsunami apod. Byla to jedna ze situací, kdy jsem pochopil, jak nesmírně milují "strážci" jim svěřená území. Strážci Japonska se se mnou poté setkali ještě mnohokrát. Ukázali mi, kde se v Japonsku nacházejí nejsilnější energetická ohniska, z nichž lze čerpat léčivou a transformující energii. Vysvětlili mi, že dané území, které chrání a velmi intenzivně sledují jeho vývoj, jim "svěřuje vyšší kosmická moc" - a to právě na základě síly a čistoty jejich vztahu, který vznikl během jednoho či více lidských životů k tomuto území.

Své mocné strážce má samozřejmě i území každé evropské země. Kromě toho existují i zvláštní strážci silových zón, které v Evropě máme - ať už je to třeba Stonehenge, Untersberg, pohoří Biokovo, Pirin, Pálava, Blaník a mnohé další. Během uplynulých několika let a především minulý rok mě jak strážci několika evropských zemí, tak i strážci v podstatě všech silových zón v Evropě, v nichž jsem samostatně nebo s jihoamerickým šamanem pracoval, velmi naléhavě žádali, abych "předal vzkaz" týkající se obnovy posvátných hájů a menhirů v Evropě. Evropa se dle mínění těchto strážců nachází v současnosti v klíčovém období svého vývoje. Strážci popisují Evropu budoucnosti jako "pevnost světla". Evropa dle nich má sehrát naprosto klíčovou roli v "záchraně a osvobození" celé planety Země. Žádné jiné území nebude dle strážců schopno zprostředkovat celé Zemi přechod do nového vývojového stádia. K tomu, aby to ovšem Evropa dokázala, potřebuje nabrat obrovskou sílu. Bez obnovy menhirových řad, kamenných kruhů síly a posvátných hájů nebudou mít obyvatelé evropského kontinentu potřebnou sílu ani ochranu na to, aby svůj světový dějinný úkol zvládli. Skrze vztyčené menhiry a energetická pole posvátných hájů budou moci vyšší světy zásobovat Evropany čistými a životadárnými energiemi, které velmi usnadní a zkvalitní jejich život.

Evropané často zapomínají, že Evropa je fakticky jediné území na planetě Zemi, kde doopravdy vítězí v lidském chování energetické vzorce duše nad energetickými vzorci zvířete. Tak to je - a má to mnoho důvodů. Evropa prošla nesmírně náročným historickým vývojem a její energetická pole do sebe nabrala obrovskou zkušenost. Proto mají obyvatelé Evropy evoluční tendenci projevovat se více než zvířata jako duše. Na většině ostatního území planety Země je to očividně spíše naopak. Pokud Evropa ztratí svoji "vůdčí roli" na planetě Zemi, nečeká tuto planetu nic dobrého, pokud ji vůbec ještě něco čeká. Obě Ameriky, Asie a Arfika jsou kontinenty v současné době plně zamořené antispirituálním přístupem k bytí, který je pro život na Zemi vražedný. Energetické bytosti z vyšších dimenzí - stejně jako indiánští šamani, s nimiž jsem po dlouhá léta v těsném kontaktu - chápou Zemi jako jakési kosmické bojiště sil, které se navzájem liší svým přístupem k člověku a životu jako takovému. V kosmu existují síly, které život ctí jako posvátný zázračný jev. A jsou zde síly, které se snaží život zneužívat. Jeden druh sil ve vesmíru je zaměřen na službu jiným. Jiný druh sil, kterému indiánští šamani říkají "dravci", je zaměřen na službu sobě. To jsou dva základní druhy přístupů k životu. V Evropě po těžkých dějinných zkušenostech dospělo obyvatelstvo do určitého stupně zralosti, kdy se vytvořil prostor pro fungování mentálního modelu typu "služba jiným". Na všech ostatních územích na Zemi jednoznačně tvrdě převládá model "služba sobě". Navíc mimo Evropu je všude dravčí model lidského fungování velmi mocně zesilován a všemožně podporován. Dle jemnohmotných bytostí i šamanů se dravčí bytosti snaží plně ovládnout Zemi skrze člověka. Snaží se člověku podsunout svůj způsob uvažování a bytí. Pokud se jim to podaří, pak dojde neodvratně k fůzi, po které přestane existovat rozdíl mezi světem lidí a světem démonů. Země se propadne do takového stavu existence, kdy bude už jen zdrojem energetických živin pro miliardy dravců a přestane poskytovat možnost rozvoje pro duši.

Můžeme se těmto sdělením jasnovidných šamanů a vzkazům z jemnohmotných říší zasmát a opírat se jen o hmotná fakta. Jenže právě ta nás den za dnem víc a víc ubezpečují, že s touto planetou skutečně není něco v pořádku. Příroda je mimo Evropu všude nepředstavitelným způsobem a v nepředstavitelném rozsahu devastována. Mohli bychom jistě argumentovat tak, že i Evropané na tom nesou svůj podíl viny a že i v samotné Evropě není vždy příroda před člověkem "v bezpečí". Ale fakta jsou taková, že rozdíl v přístupu k životu a jeho ceně je v Evropě a zbytku planety obrovský. Planeta Země je pokryta tenoučkým závojem živé hmoty. Tento závoj je velmi jemný a tam, kde byl spálen a roztrhán, je velmi těžké ho v původní podobě obnovit. Biologický život je něco jako tenký povlak na hmotě planety - a je-li sedřen, nemá člověk šanci dál na planetě přežít. Nikdo jiný než Evropané se v současné době nechová na planetě Zemi k přírodě, na níž je naše existence závislá, s úctou. Tuto pravdu si musíme uvědomit. Život na Zemi nemůže být řízen dravčími zákony, které způsobují drancování a smrt. Nemůže být řízen asijsko-americkou touhou po zisku za každou cenu, ani jinými démonicky vulgárními dravčími projevy. Život na Zemi musí být prostoupen září lidské duše a její přirozenou touhou ctít život a harmonicky ho sdílet s jinými organismy. Má-li mít život lidské bytosti na Zemi smysl, musí mít každý člověk právo především na čisté životní prostředí, na možnost pobývat v původní nezničené přírodě nebo alespoň tuto přírodu navštěvovat kdykoliv potřebuje, aby v ní načerpal sílu. Rozpínající se "asiatská" ideologie zisku za každou cenu - a to doslova - je Zemi a její živé slupce totálně nepřátelská a my nemáme právo nechat tuto ideologii se po Zemi šířit. Čína - mocně podporovaná stínovou globální finančně-ekonomickou mafií - skupuje obrovská území všude v Africe a Jižní Americe. Tato území jsou následně měněna v mrtvá smetiště, v kontaminované plochy, na nichž byl život rozvrácen a zahuben. Voda je znečištěna, naplněna jedy a její zdroje jsou zničeny vytěžením lesů nebo brutální těžbou nerostů. Přitom společnost, která tento způsob zabíjení Země umožňuje a způsobuje, neprodukuje žádné duchovní hodnoty. Neprodukuje vůbec nic - kromě obrovské hory plastových šmejdů a předmětů, které dál člověka jen zotročují a ubíjejí jeho mysl. Nesmyslné předměty, které jsou chrleny v celých řekách zamořují naše byty, uvolňují se z nich jedovaté molekuly, které ničí naše mozky, způsobují nám rakovinu a likvidují naše buňky. Nemáme jako Evropané právo odevzdat planetu Zemi "asiatům" - ve skutečnosti globální mafii ve službách bezduchého zla - a to ne kvůli sobě, ale kvůli samotné této planetě.

Evropa musí dle "bytostí světla" co nejdříve pochopit svoji historickou roli a změnit se tedy doslova v to, co tyto bytosti nazývají "pevnost světla" na Zemi. Prvním a nejdůležitějším úkolem Evropy je nenechat se kontaminovat asijsko-americkým myšlením - tedy zavrženíhodnou a chorou představou, že osobní zisk je důležitější než život - než zázrak života sám o sobě. Duše člověka je ve své podstatě nesmírně dobrá a laskavá. Vždy ji víc potěší její pomoc někomu jinému, než jakýkoliv "osobní zisk". Je důležité tuto filosofii v Evropě začít chápat jako základ humanismu a jako jedinou přijatelnou normu. Filosofie dravčího hromadění osobních finančních a jiných výhod, která se stala zcela běžnou v celé současné Asii, je nutné vnímat jako nemoc - v žádném případě ne jako nějaký vzor. Je nutné, aby z Evropy zněl neustále na celou planetu hlas neúnavně opakující: jste nemocní, musíte se vyléčit! Tím bude dána všem obyvatelům Země šance rozeznat, že stav, v němž "žijí", není norma, ale zrůdnost. Evropa se nesmí nechat "naředit" proudy přistěhovalců z oblastí, kontaminovaných dravčím myšlením. Probíhají vyloženě démonické pokusy rozbít zevnitř vyspělá energetická pole Evropy, vybudovaná za celá staletí za cenu nezměrných obětí - a to právě plíživým ředěním evropské populace lidmi z jiných částí Země, kde jsou běžné vyloženě dravčí a životu nepřátelské strategie bytí. Jako Evropané nemáme právo něco podobného podporovat a nemáme právo proti tomu - dokud je ještě čas - nebojovat. Jde totiž o samotné přežití evropské etiky a kultury, bez níž se planeta Země stane jen rychle umírajícím světem bezcitných opic.

Pokud chceme skutečně pomoci planetě Zemi a všem jejím obyvatelům, musíme v první řadě velmi posílit Evropu a chránit ji. Evropané se někdy v bláhové naději upínají k cizím vzorům - třeba k "indickému duchovnu". Přitom každé zákoutí kdekoliv v Evropě v sobě obsahuje tisíckrát víc "duchovna", než celá současná Indie dohromady. Nejmocnějšími indickými bohy současnosti je plazmová televize a lednice. Všichni indičtí "guruové" byli bohužel odhaleni jako zištní bezcitní podvodníci - jako podvody byly mýtů zbaveny všechny jejich "materializace předmětů a posvátného vibhůti". Celé území Indie je zamořeno jedy, příroda je v celé Indii totálně zlikvidovaná a její obyvatelstvo se nachází ve stavu naprostého popření lidské duše a jejích kvalit a vlastností. V ostatních asijských zemích je situace většinou ještě horší - lidé jsou zotročení fyzicky a především psychicky životu zcela nepřátelskými ideologiemi, mají nulový zájem o zachování života na Zemi a jejich uvažování nepřesahuje ubohou snahu něčím - na úkor kohokoliv - chvilkově obšťastnit své tělo. Pro obyvatele Evropy je klíčové vrátit se ke hluboké spiritualitě svých předků - starých Slovanů, druidů, Germánů. Tato spiritualita byla před námi záměrně ukryta. Byla postavena do protipólu ke křesťanství, přičemž v protipólu stojí k náboženské ideologii, která učení Krista zneužila, ale rozhodně ne k tomuto učení jako takovému. Kristus jako silně jasnovidná bytost si byl velice dobře vědom toho, jak žijí a fungují různé lidské populace na Zemi. Když vysílal na různá území své žáky, neopomněl jim zdůraznit, že nemusejí chodit k "pohanům", neboť ti "nejsou zatíženi hříchem". Za "pohany" považovali tehdy Římané národy Evropy, které se jim nepodařilo zotročit - Kelty, Germány a Slovany. Kristus tyto národy velmi dobře vnímal a chápal, že nejsou zatíženy "dravčím polem", které zcela kontaminovalo Židy a Římany. Uvědomoval si, že těmto národům nemusí pomáhat ani je očišťovat, jelikož jejich spiritualita je na velmi vysoké úrovni a jsou již dávno samy v přímém kontaktu s Božským Zdrojem. Staří Slované nazývali centrální božské vědomí slovem "Jarilo" - Světlo. Chápali ho jako zdroj všeho. Staroslovanští volchvi byli s Kristem v úzkém duchovním spojení, stejně jako keltští druidové. Bohužel démonické síly, snažící se kontrolovat a ovládnout planetu Zemi, se postaraly o to, aby náboženství vymyšlené v Římě, které bylo vlastně opakem Kristovy filosofie, ovládlo násilným způsobem v dalších staletích celou Evropu a tím ji ochromilo.

pokračování
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Od počátku až do konce, musel poutník projít po
úzké cestě i když někdy vedla přes skály a dokonce i údolím smrti.
Přesto se dala vždy, byl-li poutník pozorný, rozpoznat od všech odboček
kvůli usnadnění cesty, které vždy vedly do záhubyJohn Bunya