SPECIÁL S PETREM CHOBOTEM - 4 videa

15. září 2014 v 14:53 |  transformace
Petr Chobot - zkrácená verze životopisu

Petr Chobot se narodil v bývalém Československu ve městě Tábor 3. července roku 1967. Jeho inkarnace byla od samého počátku velice odlišná od osudu většiny lidí. Jeho vědomí neprošlo "clonou zapomnění " a šlo tedy o tzv. vědomé vtělení. Tedy od počátku si byl vědom toho, že není tělem, člověkem atd… Pamatoval si přesně svůj vstup do embrya, výběr vhodného těla, rodičů a prostředí. Už to nesmírně silně určovalo jeho další osudy.
Od dětství vnímal aury, energetická pole, mohl vědomě a záměrně opouštět své tělo a volně komunikovat s obyvateli jiných dimenzí.
V roce 1984 byl PCH podivnou náhodou vybrán pro studium vyšší nervové činnosti a biologie mozku na univerzitě v bývalém Leningradě (dnes Sankt Petersburg v Rusku). Zde se ve velmi mladém věku seznámil s výzkumy psychiky, které patřily k možná vůbec nejhlubším v bývalém Sovětském imperiu a celém tehdejším tzv. "Východním bloku", tedy v Rusku a jeho vazalských zemích. Zde, na katedře akademika Vasiljeva (vědec známý svými výzkumy telepatie) pochopil, že masy lidí jsou doslova voděny za nos, jelikož jsou jim zcela utajovány výsledky exaktního vědeckého bádání na poli mimosmyslové ho vnímání a mentální podstaty člověka. Rozhodl se zasvětit svůj život výzkumu vědomí a rozvíjení a pochopení svých schopností.
V příštím roce poprvé navštívil Střední Asii, kde se setkal se súfijskými mistry a začal studovat techniky islámského mysticismu. Díky své senzitivitě a informacím od súfiů nalezl tehdy ve Střední Asii jakési průchody do jiné dimenze bytí, do prostoru, kterému se v místní tradici říká "Shambhallah"
V Leningradě již v roce 1984 přesně předpověděl rozpad sovětského impéria a další změny a události, k nimž pak skutečně došlo, včetně válek v Zakavkazsku atd.
Oficiálně pracoval pro zpravodajskou službu, jeho poslání bylo však zcela jiné: z vyšších dimenzí dostal úkol utlumovat konflikty na planetě Zemi vytvářením polí zvláštní mentální energie v místech válek a přímo na bojišti. PCH někdy vzpomínal na situace, kdy pomoci této energie, posílané "shora", bylo možné zastavovat tanky nebo čelit bez škrábnutí přímé palbě z kulometu - i když právě zde byl zraněn.
PCH vzpomínal na tuto misi jako na nesmírně náročnou etapu svého života, která ho značně ovlivnila. Byl konfrontován s lidskou primitivitou a zlem v jeho nejhorších podobách. V reakci na jeho zoufalství ze stavu lidstva mu zde kosmické bytosti vysvětlily, že jediná cesta k míru a radosti na Zemi je cíleně měnit vědomí lidí masově "k lepšímu" cestou veřejné výuky. Zjistil, že jakákoliv forma nacionalismu a náboženství slouží pouze k zastavení člověka na jeho cestě k Pravdě a Sebepoznání. Pochopil prý tehdy, že v člověku jsou 2 bytosti - primitivní dravec a světelné kosmické jádro. Jedinou cestou k dobru může být sebeidentifikace s nesmrtelným světelným jádrem.
I když PCH rozhodně neměl a nemá náboženské cítění, působily na něj bytosti, které se zmaterializovaly "velmi dobrým dojmem" a na základě jejich rady odjel do Prahy. Ve skutečnosti mu ovšem role veřejného mluvčího nevyhovovala a doufal, že se mu podaří se jí "nějakým energetickým manévrem" vyhnout. V Čechách ho o potřebě veřejně působit nakonec zřejmě přesvědčila mystička Míla Tomášová, které si PCH velice vážil. Vzpomínal, jak mu během jednoho jejich setkání kdesi v lese popsala přesně jeho minulost i budoucnost, jeho vztahy s lidmi, "prostě vše"… Míla Tomášová předpověděla PCH, že bude pronásledován, ale že musí svůj úkol splnit a že ho nakonec také splní. S MT spojovalo PCH jakési společné "mimozemské pole", věřil, že byla bytostí inkarnovanou též "odjinud", takže se jí její pozemské životy příliš nedotkly a zůstala v bdělém stavu vědomí. PCH začal přednášet veřejně v roce 1992 Praze a jeho neopakovatelné přednášky vzbudily okamžitě značný zájem nejen unikátním obsahem, ale také zvláštní energií v sálech, která při nich vznikala.
PCH se přes masový zájem o jeho akce nikdy neprezentoval jako guru, nebo učitel - obvykle sděloval, že mu role gurua nic neříká a že je pouze "technický pracovník".
Ve skutečnosti PCH nabízel naprosto nový model práce a výuky, tvrdil, že čas "guruů" již skončil a měla by ho nahradit epocha vzájemného přátelství, vzájemné úcty a všeobecné lásky, která nezná "uctívání" a ponižování se před dominantními "opičáky v rouchách".
V první polovině 90tých let měl PCH vizi letícího bílého kondora nad českou krajinou a údajně se během procházek v přírodě náhle ocital v neznámých místech, která vypadala jako by patřila do Jižní Ameriky. Bytosti z vyšších dimenzí sdělily PCH, že je naplánována jeho cesta do Jižní Ameriky, kterou má podniknout. A podnikl.
Pobýval u různých pralesních kmenů v Brazílii, zažil boje mezi Indiány a garim peiros - zlatokopy, pobýval v zajetí u partyzánů v Kolumbii, nakonec se dostal na zvláštní silová místa v Andách a v horské džungli, kam byl navigován "vnitřním kompasem" a za asistence indiánských šamanů. Zde se dostával do hluboce změněných stavů bytí, kdy mu i jeho tělesná hmota připadala snadno ovladatelná, jako by byla pouhou iluzí.

PCH se do Jižní Ameriky znova a znova vracel, až se stala doslova jeho druhým domovem.
Všude se seznamoval s nejsilnějšími kmenovými šamany, kterými byl nejčastěji už dopředu očekáván, a proto také jimi i celým kmenem velmi dobře přijat. Prošel náročným šamanským výcvikem a několikastupňovým "zasvěcením". PCH ovšem trávil také mnoho času v Andách, kde se seznamoval s mystickým odkazem Inků v podobě řady sofistikovaných energetických a mentálních technik, ovládaných horskými indiánskými kněžími P agos. Zde se učil především rozeznávat tzv. silová místa v krajině, místa výronu telurické zemské energie a místa, kam je koncentrována energie z kosmu. Jeho blízkými spolupracovníky se stali strážci chrámových pyramid v Andách, Indiáni Quechua a maestros od jezera Shimbe - členové mocné školy indiánských mágů z hor Cordillera Asul. Během svého výcviku v Jižní Americe začal PCH chápat, že cílem lidské evoluce musí být úplná transformace nejen vědomí, ale i fyzické hmoty těla - a jeho osobní prožitky mu dokázaly, že takováto transformace je možná.
Do Evropy se vracel pouze na kratší dobu, ale tato doba byla maximálně využita během seminářů, které zde pořádal. Začal podle vzoru šamanů vybírat stále víc pro svoji práci silová místa na zemském povrchu, která hledal pomocí map a astrálního cestování. Tvrdil, že i v Evropě jsou aktivní místa přechodu do jiných dimenzí, která vnímá. Jeho nejoblíbenějšími silovými zónami bylo pohoří Untersberg v Rakousku, hora Bardau v pohoří Rodna v Rumunsku, pohoří Pirin a melnické pískovcové pyramidy v Bulharsku, v Čechách pak Zlatý kopec u Prahy, Blaník a vápencove bradlo Pálava. Na Slovensku považoval PCH za nejsilnejší horu Križná ve Velké Fatře a jiná místa v okolí Bánské Bystrice (později se právě zde začaly objevovat tzv. kruhy v obilí) a jeskyně a kopce na východním Slovensku ve Voloveckých vrších. V Chorvatsku považoval za vibračně silný ostrůvek Maun - později zde došlo k přistání UFO, které po sobě zanechalo obrovskou stopu transformaci horniny. Místa konání seminářů volil tak, aby zóna byla v danou dobu maximálně "otevřena" a aktivní a nebylo výjimkou, že zájemci z Prahy museli absolvovat cestu např. do kopců na východním Slovensku, aby bylo dosaženo správného efektu.
Po vzoru šamanů začal také výjimečně doplňovat svoji práci fytoterapeutickými prostředky, míchal speciální směsi bylin, přičemž se orientoval především na základě aury konkrétní rostliny, její kompatibility s místem práce a s aurami účastníků. Bylinné nápoje PCH nabíjel vlastní energií - lépe řečeno energií, která byla skrze něj projektována - často za pomoci velkých krystalů nebo pyramid. Silová místa efekt jeho práce skutečně posílila, ale daleko nejsilnějším faktorem působení zůstávaly jím přímo řízené meditace, během kterých dosahovali lidé v obrovském počtu hluboce změněných stavů vědomí.
PCH během svých seminářů obnovil pro Evropany některé techniky, nepoužívané zřejmě už tisíce let - stačí jmenovat jen např. nabíjení vína energií záměru a tantrické meditace s bytostmi z vyšších dimenzi.
PCH kladl nesmírný důraz na PRAXI, kvůli praktickému výcviku velmi omezil své veřejné přednášky a věnoval se hlavně rozvíjení latentních schopností v jednotlivých lidech pomocí jím vyvinutých technik meditace.
Viděl, že Zemi navštěvuje několik typů bytostných jader z různých světů, která navzájem intenzívně kooperují. Za nejškodlivější evoluční úchylky lidstva považoval náboženství, neboť ta zastavují evoluci jedinců i skupin, zabraňují rozvinout v pozemšťanech schopnost soucitu a lásky a brzdí rozvoj mimosmyslového vnímání. Za nebezpečnou úchylku též považoval dominanci mužského principu na Zemi a potlačení ženského, považoval to za nemoc lidstva. PCH věřil, že lidstvo rozhodně čeká velmi dobrá budoucnost, ovšem nebude jí dosaženo skokem ani zadarmo, bude to vyžadovat ještě značně individuální a kolektivní úsilí. 21. století vnímal jako reinkarnaci 20. století na vyšší úrovni - tedy čeká nás v přibližně stejnou dobu cosi, jako 1. světová a 2. světová válka - ovšem ve zcela jiné, vibračně vyšší podobě, která bude překvapující právě tak, jako byly pro lidi 20. století překvapivé události jejich doby. Koncem 21. století má být lidstvo už na vyšší úrovni kooperace, soucitu bude více než dnes, inteligence se pozvolna zvýší……
Za nejdůležitější evoluční krok tohoto a nejbližších století považuje Vesmír rozvoj našeho srdečního centra - což je spojeno se schopností SOUCÍTIT. Musíme překonat zvířecí programy, umístěné v našich spodních třech centrech, které v nás spouštějí prožívání a jednání založené na bázi primitivního egoismu.
. Zvířecí programy vytvářejí v lidech potřebu shlukovat se do stád, vedených dominantními skutečnými nebo imaginárními zvířecími vůdci - do náboženství, sekt, politických stran, států… Tyto shluky mají vlastní pseudovědomí a mohou na lidi zpětně snadno působit a měnit je ve své loutky. Nejsme žádní "lidé", jsme BYTOSTNÁ JÁDRA užívající dočasně organická vozítka - a je lhostejné, jakou značku to které vozítko má, zda je černé, žluté, bílé, zda na něj někdo vychytrale nalepil nálepku "křesťan", "muslim", "Rus", "Číňan", "Žid" nebo "Arab". K tomu, abychom přešli na stupeň myšlení, musíme se přestat identifikovat s rasou, národem, náboženstvím, společenskou vrstvou atd… Teprve PAK se můžeme začít rozvíjet. "Člověk" je synonymum EGA, toho, co všichni jogíni a mudrci všech kultur a dob považovali za blok, zabraňující v cestě k naší Podstatě, k našemu Sebe poznání.

Některé s ním praktikující bral PCH na nádherné výlety do astrálních oblastí, kde fungoval jako velice zkušený průvodce, ukazoval, že "mrtví" žijí dál a jsou naopak nesmírně živí, možná v jistém smyslu i živější než my. Takto mírnil i stesk pozůstalých po jejich přátelích či členech rodiny, kteří již museli opustit své tělesné schránky.
To, že PCH disponuje naprosto unikátními schopnostmi, museli postupně uznat i ti největší odpůrci jeho práce, což ovšem neznamená, že by se přidali na jeho stranu. Byli to hlavně lidé profitující z náboženského byznysu, duchovního podnikání i "léčitelé" atd., kteří se přirozenou autoritou PCH cítili přímo ohroženi. Přitom PCH nikdy nikoho nekritizoval, pokud byl nucen charakterizovat povahu nějakého jevu, např. církve apod., dělal to s humorem a velikým poklidným nadhledem. Nikdy nevstupoval do diskusí na téma "jaký duchovní lídr je nejduchovnější", vypadalo to tak, že ho lidské "duchovno" vlastně vůbec nezajímá, nestaral se o něj.
PCH byl stejně jako v Čechách a na Slovensku doma v Rusku, kde intenzívně přednášel a vedl náročné semináře v Sankt Petersburgu, v Moskvě a jinde, často ve spolupráci s předními ruskými senzibily, lékaři a vědci. Jeho přednášky byly úspěšné i v New Yorku, na universitách v Jižní Americe, v Německu, Rakousku a v dalších zemích. Vždy se snažil co nejvíce splynout s místním "energeticko informačním polem" a oslovovat lidi jejich jazykem, řešit jejich specifické problémy, jako by příslušel k danému území a narodil se právě na něm. PCH se rozhodně neidentifikoval s žádnou národností a zemí, vlastně ani s rolí člověka ne. Stále působil jako Vědomí v určitém těle - jakoby neměl konkrétní minulost, životopis a původ. To, že je "Čech", komentoval lakonicky tím, že "někde se inkarnovat musel".
Místo své inkarnace nicméně nepovažoval za věc zcela náhodného výběru, věřil, že střední Evropa má strategický význam pro šíření změn v lidském myšlení, EU považoval za území, které sehraje v budoucnu na Zemi nejdůležitější roli, neboť se po mnoha zkouškách a zvratech nakonec přetvoří v supervelmoc nového typu, která zcela nahradí Ameriku a která bude poměrně brzy sahat až k Japonsku. I toto období považoval PCH ovšem za přechodné, cílem politiky bude zánik politiky a úplné rozpuštění všech státních útvarů na konečně civilizované, jednotné Zemi, jejíž obyvatelé budou mít zcela jiné starosti než to, jaké země jsou právě občany…
PCH vytvořil originální koncept práce v Jižní Americe, kdy kombinuje obřady a intenzivní práci kmenových šamanů s prací v silových zónách v Andách, v pouštích a na pobřeží Pacifiku. Toto jedinečné spojení umožňuje každému, kdo se takového programu zúčastní, rozvinout své schopnosti v minimálním možném čase.
Záměrná dezinformační kampaň měla vést zřejmě k zastrašení veřejnosti v tom smyslu, aby lidé přestali navštěvovat akce PCH a odvrátili se od jeho poselství a jeho práce. Církve zařadily aktivitu PCH do oficielního seznamu "sekt a náboženských hnutí", byť činnost PCH byla vším, jen ne "náboženstvím". Na akce PCH chodila spousta lidí, ale ti nebyli NIKDY nijak sebeméně organizovaní, nikdy se nikde nescházeli, ani nesdíleli nějaké společné dogma - byli to buddhisté, ateisté, věřící a nevěřící různých směrů nebo bez příslušnosti k jakémukoliv směru - a co církvím asi nejvíce vadilo - dokonce i křesťané. PCH občas veřejně říkal, že ten, kdo je "křesťan, muslim, buddhista, komunista nebo ateista", prostě nedosáhl dosud stupně myslící a opravdově cítící bytosti, ale zároveň nikoho neodsuzoval, spíše pociťoval ke členům všech náboženství a k uctívačům různých dogmat soucit.
Některá masmédia v dezinformačních kampaních proti PCH doslova excelovala - např. časopis Reflex pravidelně otiskoval rozsáhlé články o PCH, vždy od téhož autora, naplněné neuvěřitelnými nesmysly, psanými ovšem jakoby na objednávku. Nicméně zájem o práci PCH a o jeho akce v dalších letech spíše rostl.
V r. 2005 byl PCH opět zatčen, z jeho bytu byly odvezeny veškeré písemné materiály, v soudním rozhodnutí o vazbě figurovala fantastická tvrzení typu, že PCH je hrozbou pro bezpečnost státu a jeho občanů, že je schopen lidi masově zhypnotizovat, že pravděpodobně slouží cizím mocnostem - aniž bylo upřesněno jakým - atd. … PCH se opět ocitl v jemu důvěrně známých kobkách pod Pankrácí, kde dle jeho slov "pokračoval v převádění" dezorientovaných duší popravených, přičemž ho ti, které ještě nestačil převést "nadšeně přijali" s tím, ze netrpělivě ještě od minula čekali, kdy se "pro ně" vrátí. Poté pobýval PCH 8 měsíců společně s nejtěžšími zločinci, včetně masových vrahů, ve věznici Ruzyně. Zde zažil přímé kontakty s bytostmi z vyšší dimenze, které mu sdělily, že temné síly budou poraženy a sdělily mu přesně datum jeho propuštění. PCH byl v jimi uvedený den propuštěn a později zcela zbaven všech obvinění, a to v plném rozsahu.
Mnoho času tráví nyní PCH také v amazonském pralese, bojuje za uchování pralesa a domorodých indiánských kmenů - což je v současné době velmi nelehké vzhledem k tomu, že Indiáni jsou vystaveni záměrné etnocidě misionářů, ekologickým katastrofám způsobeným těžbou nafty v Amazonii a neúprosným kácením pralesa, který je proměňován v mrtvé plochy. PCH považuje indiánské šamany za důležité prostředníky mezi touto planetou a jinými verzemi bytí a zničení domorodých kultur a posledních zón neposkvrněné přírody na Zemi vnímá jako zničení důležitého energeticko informačního mostu mezi tímto světem a vyššími kosmickými dimenzemi. PCH věří, že kontaktem s čistými místy na Zemi jako jsou pralesy a s místy síly lze pozměnit významně naše vibrace, naši osobní energii a dosáhnout vyššího stavu bytí mnohem snadněji. Šamanské techniky považuje za součást funkční kosmické technologie které je tisíce let napřed oproti současným technologiím, které jsou na Zemi zatím masově používány.
PCH v současné době spravuje své centrum v amazonské džungli, velmi dobře vybavenou základnu na řece Heath , která tvoří hranici mezi Peru a Bolívií v neposkvrněné oblasti amazonské džungle. Tato základna slouží k výzkumu, léčbě a rozvoji nadstandardních schopností za asistence indiánských šamanů z kmene Ese - Eja, na jehož kmenovém území byla vybudována. Centrum je vybaveno lodí, která ho dopravně spojuje s přístavem Puerto Maldonado na peruánské řece Madre de Dios a na níž proniká PCH se svými expedicemi hluboko do džungle, která je v této oblasti v mnohem dosud neprozkoumaná, např. nedávno zde byl z letadla objeven neznámý indiánský kmen. (v současné době buduje novou základnu na řece Ňavi) PCH se snaží zprostředkovat v jihoamerické Amazonii transformační práci a léčbu (i zdánlivě neléčitelných chorob) co největšímu počtu zájemců a zároveň se snaží zachránit indiánský šamanismus a džungli, což lze jedině skrze neustálý přímý kontakt s prostředím a konkrétními aktivitami, kdy spolupracuje s peruánskou vládou, lékaři atd. …
PCH v současnosti velice úzce spolupracuje s desítkami nejlepších jihoamerických šamanů, vesměs kmenových, z nichž většině je nad 60, některým nad 80 let a kteří se nesmírně odlišují od "komerčních jakoby šamanů" známých z Evropy i USA díky hnutí New Age… Šamani, s nimiž pracuje PCH, jsou pevně spojeni s prastarou tradicí, jsou to doslova "bytosti z jiného světa", disponující často zcela neuvěřitelnými schopnostmi, pro ně normálními.
Někteří účastníci sebepoznávacích a léčebných expedic PCH dokonce referovali např. o OKAMŽITÉM odstranění zdravotních a jiných problémů, které je trápily řadu let, o dokonalém sebepoznání a poznání Reality, o jim dané schopnosti vzpomenout si na veškeré jejich minulé životy, kosmický svět, z něhož přišli na Zemi, o schopnosti zažít vědomý netělesný stav a kontakt s "mimozemskými" bytostmi a "mrtvými" atd…


(Tento životopis a stručný nástin osobnosti PCH a jeho práce vznikl na základě našich vzpomínek, vyprávění PCH a na základě informací ze zdrojů blízkých PCH.)
Tento životopis zní jako sci-fi román, ale jeho život je skutečně "sci-fi"


Připomínám, že jste zde četli jen zkrácenou verzi životopisu Petra Chobota. 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Od počátku až do konce, musel poutník projít po
úzké cestě i když někdy vedla přes skály a dokonce i údolím smrti.
Přesto se dala vždy, byl-li poutník pozorný, rozpoznat od všech odboček
kvůli usnadnění cesty, které vždy vedly do záhubyJohn Bunya