S POSTUPEM ZEMĚ DO 5 DIMENZE PŘICHÁZÍ I NOVÝ BOŽÍ ŘÁD

25. ledna 2015 v 11:49 |  transformace


Už jsme se zmiňovali o tom, že bývaly doby, kdy Země byla místem s mnohem vyššími vibracemi než dnes a kdy zde žily vysokovibrační duše. Postupem času bylo umožněno, aby se na tuto planetu inkarnovaly také duše s nižšími vibracemi. Byl jim zpřístupněn tento Ráj se všemi jeho krásami a možnostmi. Jak už jsme psali v článku MY a ONI aneb proč neodcházet ze systému, přineslo to s sebou spoustu změn. Brzy se totiž ukázalo, že klidné soužití mezi dušemi různých vibrací je v podstatě nemožné.

Proto byl nastaven jakýsi rámec - Starý zákon, který měl zaručit, že při zachování svobodné vůle nedojde k zásadnímu narušení rovnováhy na planetě. Byly vytvořeny duchovní mechanismy, které blokovaly rozvoj duchovní síly nad určitou hranici, aby nemohla být bez patřičného vědomí souvislostí použita nesprávně. Konkrétně zde byl vytvořen systém karmy a duchovního růstu skze nepříjemné zkušenosti a trest. A tyto podmínky platily pro všechny duše bez rozdílu vibrací.

Toto bezpečnostní opatření však spolu s poklesem vibrací Země, který byl zapříčiněn níže vibrujícími dušemi, učinilo postupně pozemský život velmi náročným. Tato tvrdost se časem stupňovala, protože bolest a utrpení plodí zákonitě další zoufalství. Mnozí uzavřeli svá srdce a způsobovali další bolest jiným. Kolo nekonečného utrpení bylo roztočeno. Níže vibrující duše se učily jen velmi pomalu, že nelze druhým ubližovat a omezovat je, že je třeba mít život a hodnoty druhých v úctě. Bohužel i mnohé jemnější duše díky bolesti, kterou prožily, zhrubly a nechaly se strhnout k nižšímu způsobu myšlení a jednání. V důsledku prožitých bolestných zkušeností vznikala také různá pokřivená přesvědčení o Bohu a životě. To vše způsobilo, že Boží láska a podpora pronikala na Zem v čím dál menší míře, neboť uzavřená srdce a omezená přesvědčení o Bohu vytvořila jen těžko proniknutelnou energetickou bariéru.

V rámci nastaveného rámce zde ovšem platilo a stále platí také pravidlo svobodné vůle, a tudíž zásahy "shora" byly možné jen na žádost "zdola". Tvůrci této planety a další vysokovibrační bytosti už nemohli jen tak zasáhnout do hry a zvrátit shora její průběh. Mohli se inkarnovat a doufat, že v lidském těle zcela nezapomenou, kdo jsou, a budou cítit a vnímat, co je třeba napravit, aby o to mohli požádat své neinkarnované druhy. Nebo mohli vést a inspirovat shora ostatní.

Hra se čím dál víc zamotávala. Proto Bůh spolu s Tvůrci vyslali na Zem Ježíše, aby otevřel lidstvu další možnosti a pomohl nastolit Nový zákon- cestu vývoje skrze bezpodmínečnou a nekonečnou Boží lásku. Bohužel Ježíš sice ukázal směr, zažehl světélko naděje a lásky, ale svou misi neměl šanci dotáhnout do konce, protože byl předčasně zabit. Svět zůstal i nadále plný bolesti a utrpení. A vše se ještě zhoršovalo.

Z frustrace přibývalo bariér, které bránily opětovnému spojení s Boží láskou a bránily přirozenému růstu a vývoji. Navíc mnohé duše s magickými schopnostmi přispěly k zablokování vývoje svými silnými myšlenkami. Učinily tak většinou v nevědomosti, bez vědomí toho, kdo jsou a co dělají, a ve snaze ubránit nějaké tradiční a osvědčené hodnoty, které považovaly za nejlepší, proti těm, kdo je z jejich pohledu ohrožovali. Také silná kolektivní vzpomínka vysokovibračních duší na "staré dobré časy" udělala své. To vše podpořilo orientaci obyvatelstva Země na hmotu (neboť tam byla cesta k vývoji volná), přispělo k omezení a deformaci lidských těl a později i k narušení rovnováhy mezi Světlem a Temnotou, neboť inkarnovaní pracovníci Světla s největším potenciálem vést ostatní k duchovnímu růstu byli těmito energetickými strukturami nejvíc oslabováni. Duchovní vývoj byl možný jen do určité velmi omezené míry a často byly hledajícím temnými protihráči nabízeny falešné cesty v lákavém světlém obalu.

Situace vypadala beznadějně. Bylo jasné, že cesta nevede skrze Spasitele, tedy nějakou vysokovibrační duši typu Ježíš, která by se znovu pokusila inkarnovat. Blokující bariéry byly již tak silné, že žádná taková duše neměla šanci na Zemi v lidském těle uspět a uplatnit naplno svůj potenciál. Ačkoliv se zde i nadále inkarnovaly vysokovibrační bytosti včetně Tvůrců, bylo jasné, že své možnosti nemohou v lidských tělech uplatnit, že budou žít bez vědomí toho, kdo jsou, a budou mít k dispozici stejné nástroje jako ostatní lidé. Přesto i každý malý krůček, každé světélko ve tmě stály za to, aby tyto duše tuto oběť podstoupily. Mnozí z nich za svou inspiraci druhých zaplatili životem, neboť jejich nové a vyšší pohledy byly vnímány jako kacířské.

Místo cesty Božího zázraku skrze nějakou vyvolenou duši či duše bylo třeba vsadit na trpělivou, pomalou, ale systematickou kolektivní práci a vystavět schody do nebe cihlu po cihle. Nejdříve byly proto do hry nasazeny duše, které byly vibračně jen o něco málo výš než převažující lidská společnost. Ve větší míře se začali inkarnovat elfové (zejména hnědí a zelení), aby vybojovali cestu ke svobodě a prosadili jakési základní hodnoty lidské důstojnosti. Spolu s nimi se pak v zemích, kde již byla jakási svoboda, inkarnovaly mnohé přírodní bytosti (ve větší míře především ty na úrovni 4. dimenze). Všechny tyto duše byly velmi dobře spjaty s energií Země a dokázaly do běžného každodenního života poměrně přirozeně přinášet vyšší hodnoty a souvislosti a překonávat společenské bariéry a stereotypy v myšlení. První schůdky schodiště byly vystavěny a první energetické bariéry na cestě k Bohu padly. Nicméně byla to dlouhá mravenčí práce mnohých duší, které o sobě vzájemně nevěděly. Mnozí obyvatelé Země mezitím na Boha zcela zanevřeli. Dospěli k závěru, že neexistuje, když dopustí všechno to, co se na Zemi děje.

Nicméně Boží láska a podpora na Zem přicházela všemi možnými skulinkami, které se otevíraly, do všech srdcí, která byla otevřená.

Dále byly v rámci stavby dalších schodů vybrány země, které byly nejméně zatížené národní karmou, protože zde byla největší šance se rozvíjet a tím pádem i rozpoznat další bariéry a rozpustit je. Do těchto zemí se začaly inkarnovat pracovníci Světla ještě ve větší míře než jinde. To je důvod, proč právě Česká republika a Slovensko v tuto chvíli hrají roli duchovních tahounů a proč právě zde žije takový počet pozemských andělů, jak začaly být tyto dobrovolně inkarnované duše s vyššími vibracemi nazývány.

Od 90. let, kdy se u nás otevřely možnosti svobodného sdílení informací, nastává i duchovní rozvoj. A schody rostou schůdek po schůdku. Duše s vibracemi na úrovni 4.-5. dimenze otevírají cestu duším na úrovni 6.-7. dimenze, které posouvají duchovní vnímání zase o něco dále. Duchovní síla narůstá, co se týče kvality a kvantity, další energetické bariéry padají a Boží láska, ispirace a podpora proudí na Zem stále více a více.

Během podzimu 2014 se podařilo po mnoha letech nastolit rovnováhu mezi Světlem a Temnotou. To neznamená, že temná strana zcela zmizela (to v polaritě nelze), ale že v tuto chvíli tvoří už jen přiměřenou protiváhu straně světlé. Takováto polarita je zdravá a podporuje vývoj. Díky tomu, že se uklidnila bouře zuřící na hladině, která neustále upoutávala naši pozornost a vázala naše síly, bylo možné nahlédnout na to, co je v hlubších vrstvách pod tím vším.

V minulých týdnech a dnech se proto podařilo odhalit a přetransformovat poslední a zároveň i nejsilnějších z energetických bariér, které bránily svobodnému duchovnímu rozvoji a deformovaly naše vnímání reality. Konečně přichází doba, kdy zde budou moci rozvinout naplno svůj potenciál i duše vibrující od 8. dimenze výše, tedy duše pocházející z Jednoty, a obohatit vývoj na Zemi svými vhledy a možnostmi. Končí éra, kdy se díky energetickým limitům mnohé z těch nejkrásnějších duší utápěly v pocitech marnosti, úzkosti a sebedestrukce. A protože teď více a více duší dosáhne svým vědomím Jednoty, zvyšuje se také šance žít v míru, spolupracovat a nacházet společná řešení, neboť na dosud zdánlivě odlišné a proti sobě stojící pravdy bude možno nahlédnout z vyšší perspektivy, kde je jen jedna jediná všeobsahující Pravda.

Vibrace Země se definitivně zvýšily na úroveň 5. dimenze. Nicméně stále zde přetrvávají hmotné projevy a společenské struktury na úrovni 3. dimenze, navíc umocněné dlouhým vlivem temné strany. S tím je třeba počítat. Vytvoření společnosti na úrovni 5. dimenze je proces. Díky tomu, že ale již nic nebrání rozvoji našeho vědomí a máme šanci dosáhnout na ty nejvyšší inspirace, bude cesta k proměně mnohem snazší než dřív. Stále je zde ještě spousta spících duší, které mají zkušenosti s životem ve vyšších dimenzích a budou tlačeny k tomu, aby se probudily a uchopily svůj potenciál. V záloze je připravena řada překvapivých možností, jak se rychle očistit od zbytků toho, co nás tíží a omezuje. Zákon karmy sice platí dál, ale už se téměř nerodí duše s individuální karmou (což platí opět zejména v České a Slovenské republice) a zároveň tím ubývá i duší, které potřebují žít v národní a rodinné karmě. Otevírají se proto velmi rychlé cesty, jak tyto energie rozpustit a jak vyléčit důsledky minulého utrpení v našich duších i tělech. Jsou zde také zatím netušené možnosti rychlé regenerace planety Země a nápravy ekologických škod způsobených dosavadním nerovnovážným způsobem života.

Buďte pozorní a vnímaví, neboť mnohé duchovní zákonitosti, na které jste byli dosud zvyklí, už nebudou platit. Čeká nás dobrodružná cesta objevování nových možností. Budou se měnit vlastnosti hmoty a tím pádem i způsoby práce s hmotou. Jiným způsobem bude pracovat i strana Temnoty, která, teď již podle pravidel, bude tvořit odpovídající protipól ke Světlu na úrovni 5.dimenze. Jedna z největších změn se týká také duchovního růstu jednotlivců. Dříve vše nahrávalo tomu, aby byli životními těžkostmi nejvíce sužováni ti, kteří se snažili duchovně růst a prorazit cestu ke Světlu. Ti, kteří byli v první řadě a vyčnívali, utrpěli nejvíce ran. Mnozí zažili vzestup a pak drsný pád až na samé sno svých sil. Nyní se těm, kteří budou chtít růst a otevřou svá srdce nabízí cesta vzestupu skrze Boží lásku a podporu. Ti, kteří budou i nadále spát, či se budou pohybovat v nižších duchovních rovinách, než jim náleží, budou nadále stimulováni skrze větší či menší rány osudu.

Díky tomu, že padly energetické bariéry, je teď možné očekávat i příchod Ježíše či dalších vysokovibračních bytostí v lidském těle v plné síle. Je to trochu paradox. Teď, když jsme si pomohli sami a objevili jsme vše podstatné v sobě... :-) Nicméně existují další úžasné možnosti rozvoje a tvorby, které si teď nedokážeme představit, a k těm nám budou ukazovat cestu. Máme se na co těšit!(c) Iva a Martin Uhlířovi 2015. Článek smí být dále šířen a kopírován pouze v neupravené podobě a pro nekomerční využití. Podmínkou je uvedení autorů a zdroje článku s aktivním odkazem.


 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Od počátku až do konce, musel poutník projít po
úzké cestě i když někdy vedla přes skály a dokonce i údolím smrti.
Přesto se dala vždy, byl-li poutník pozorný, rozpoznat od všech odboček
kvůli usnadnění cesty, které vždy vedly do záhubyJohn Bunya