Vědci díky DNA osvětlují paranormální jevy

27. prosince 2016 v 19:25 |  některé i nadčasové informace které nemusí vždy rezonovat s vaším poznáním a vnímáním současnosti
Esoteričtí a duchovní učitelé po věky vědí, že naše těla jsou programovatelná jazykem, slovy a myšlenkami. Tento fakt byl nyní vědecky dokázán a vysvětlen. Lidská DNA je biologický internet a v mnoha směrech nadřazený tomu umělému. Nejnovější ruský vědecký výzkum přímo i nepřímo vysvětluje jevy jako jasnozřivost, intuice, spontánní vyléčení a léčení na dálku, afirmační techniky či neobvyklé světlo či aura kolem lidí (zejména duchovních mistrů).


Lidská DNA je programem, který nás utváří. Čím větší schopnost tento program měnit, tím se takový člověk může jevit jako jedinec s nadpřirozenými schopnostmi. foto: Pixabay
.
DNA může se dá přeprogramovat slovy a frekvencemi bez nutnosti vyjmutí a nahrazování jednotlivých genů. Pouze 10% naší DNA se využívá k budování proteinů. Je to právě tato skupina DNA, o kterou se nesmírně zajímají západní vědci a tuto zkoumají. Zbylých 90% procent se považuje za odpadní DNA.
Nicméně ruští vědci přesvědčeni, že matka příroda není hloupá. Dali proto dohromady tým lingvistů a genetiků, aby prozkoumali tento tak zvaný odpadní 90% podíl DNA. Jejich nálezy, výsledky a závěry jsou jednoduše revoluční!
Podstatou jejich zjištění je poznatek, že naše DNA je nejen zodpovědná za konstrukci našeho těla, ale také slouží jako úložiště dat a pro komunikaci. Ruští lingvisté zjistili, že genetický kód - a obzvlášť pak ten ve zdánlivě odpadní DNA - se řídí stejnými pravidly jako všechny naše lidské jazyky.
Do této chvíle porovnali pravidla syntaxe (způsob, jakým jsou slova spojována dohromady, aby tvořila fráze a věty), sémantiky (studie o významu jazykových forem) a základní pravidla gramatiky.
Zjistili, že principy stavby naší DNA dodržují regulérní gramatiku a pravidla stejně jako naše jazyky. Proto se lidské jazyky neobjevily náhodou, ale jsou odrazem naší vlastní DNA.
Ruský biofyzik a molekulární biolog Pjotr Gargajev a jeho kolegové rovněž objevili vibrační chování naší DNA. Ve stručnosti jejich závěr zněl takto: "Živé chromozómy fungují jako holografický počítač s pomocí endogenního laserového záření." To znamená například, že se jim podařilo modulovat určité vzory frekvencí za pomocí laseru podobnému paprsku, který ovlivnil frekvenci DNA a tímto způsobem samotnou genetickou informaci.
Vzhledem k tomu, že základní struktura zásaditých DNA párů a jazyka je totožné konstrukce, žádné dekódování DNA není nutné. Jeden může jednoduše použít slova a věty lidského jazyka. Toto bylo rovněž experimentálně prokázáno.
Živoucí substance DNA (v živé tkáni, nikoliv in vitro) budou vždy reagovat na jazykem modulované laserové paprsky dokonce i na radiové vlny, pokud jsou použity vhodné frekvence (zvuk). Vědecky se tak vysvětluje, proč afirmace, hypnóza a jim podobné techniky mají tak silný efekt na člověka a lidská těla vůbec. Je totiž zcela normální a přirozené pro naši DNA reagovat na jazyk.
Zatímco západní výzkumníci postupují tak, že vyříznou jednotlivé geny z DNA řetězců a vloží je jinam, Rusové nadšeně vytvořili zařízení, které ovlivňuje buněčný metabolismus skrz modulované rádiové a světelné frekvence, čímž opravují genetické defekty.
Ruští vědci dokonce zachytili informační model DNA a přenesli jej na druhý, čímž přeprogramovali buňky dalšího genomu.
A tak například úspěšně transformovali žabí embryo do embryí salamandra jednoduše převáděním informačního vzorce DNA. Tímto způsobem byla celá informace přenesena bez nějakých vedlejších efektů.
Toto představuje neuvěřitelnou, svět transformující revoluci a senzaci: pouhým jednoduchým použitím vibrací (zvukových frekvencí) a jazyka namísto archaického postupu řezání!
Tento experiment ukazuje na ohromnou moc vlnové genetiky, která má samozřejmě větší vliv na tvorbu organizmů než biochemické procesy alkalických sekvencí.
Samozřejmě, že frekvence musí být správná. A to je také důvodem, proč ne každý je v tom stejně úspěšný. Jedinec musí pracovat na svých vnitřních procesech vývoje, aby mohl dosáhnout až k vědomé komunikaci s DNA. To přesně tedy znamená "být vědomý".
.
Ruští vědci pracují na metodě komunikace s DNA, která nebude závislá na duchovní vyspělosti jedince a bude vždy fungovat, pokud se použije správná frekvence. Nicméně čím více vyvinuté je lidské vědomí (nebo chcete-li probuzené), tím méně je zapotřebí jakéhokoli zařízení - jedinec může dosáhnout výsledků sám. Věda se konečně přestane smát těmto myšlenkám a bude muset potvrdit a vysvětlit výsledky. A tím to všechno rozhodně nekončí.
*
Pokud vezmete mravencům jejich královnu, stále budou vědět, co mají dělat, i když ji budete od nich držet hodně daleko. Ovšem pokud královna zahyne, v mraveništi zavládne zmatek. foto: Pixabay

Ruští vědci rovněž přišli na to, že naše DNA může způsobovat rušivé vzory ve vakuu a tím produkovat zmagnetizované červí díry! Červí díry jsou mikroskopické ekvivalenty k tak zvaným Einstein-Rosen mostům v blízkosti černých děr (tělesa tak hmotná, že je nemůže opustit žádná hmota ani světlo).
Jedná se o tunelová spojení mezi zcela odlišnými oblastmi vesmíru, skrze které se mohou přenášet informace mimo prostor a čas. DNA přitahuje tyto kousky informací a předává je našemu vědomí.
Tento proces hyperkomunikace (telepatie, channelling) je nejefektivnější ve stavu relaxace.
Stres, obavy nebo hyperaktivní intelekt zabraňují v úspěšné hyperkomunikaci nebo se informace zkreslí tak, že budou zcela zkreslené a nepoužitelné. V přírodě byla hyperkomunikace úspěšně aplikována již po milióny let. Dramaticky to dokazuje například organizovaný tok života hmyzu. Modernímu člověku je tento jev znám pouze na jemnější úrovni jako "intuice." Ale pravdou je, že i my lidé můžeme znovu získat tuto schopnost a plně ji využívat.
Vraťme se zpátky ke hmyzu, konkrétně k mravencům. Když je mravenčí královna oddělena od své kolonie, zbývající mravenčí pracovníci budou i nadále zaníceně pokračovat ve stavbě mraveniště. Nicméně pokud je královna zabita, všechna práce v kolonii se zastaví. Žádný mravenec nebude vědět, co by má dělat. Je tedy patrné, že královna předává "stavební plány" dokonce i v případě, že je mimo kolonii, a sice přes vědomí skupiny jednotlivých mravenců. Může být jakkoli daleko, přesto vše bude v mraveništi probíhat tak jak má, dokud je naživu.
U lidí se s hyperkomunikací nejčastěji setkáváme tehdy, když jedinec náhle získá přístup k informacím, které jsou nad rámec jeho znalostních základů. Taková hyperkomunikace je pak vnímána jako inspirace nebo intuice (také jako trance channeling). Italskému skladateli Giuseppe Tartinimu se například jednu noc zdálo, že ďábel si sedl na okraj jeho postele a začal hrát na housle. Následujícího rána byl Tartini schopen zapsat celý hudební kus z předešlé noci přesně z paměti. Toto dílo nazval Ďáblova Trill Sonatou (the Devil's Trill Sonata).
Jednomu 42 letému zdravotnímu bratrovi se léta zdálo o situaci, ve které byl připojen k jakémusi vědomostnímu CD-ROMu. Ověřitelné vědomosti všech možných oborů k němu byly přesměrovány a on si je následujícího rána pamatoval. Zaznamenával takovou záplavu informací, že se mu zdálo, jakoby celá encyklopedie mu byla přenesena během jedné jediné noci. Většina faktů, které získal přes noc, byla nad rámec jeho vědomostí a docházela do takových technických detailů, o kterých neměl ani v nejmenším ponětí. Když se hyperkomunikace objeví, dochází jak v DNA, tak i v člověku k tak zvaným nadpřirozeným jevům.
Ruští vědci ozářili vzorky DNA světlem laseru. Na obrazovce se objevil typický model vlny. Když pak odňali vzorek DNA, vlna nezmizela, ale zůstala. Mnohé řízené experimenty ukázaly, že vzor vlny se zobrazoval na obrazovce, i když se vzorek DNA nacházel na jiném, vzdáleném místě. Znamená to tedy, že energické pole vzorku DNA tam zůstalo, i když se fyzický vzorek nacházel už jinde. Tento efekt je znám pod pojmem efekt fantomu DNA.
Vědci se domnívají, že energie z vnější strany prostoru a času stále protéká aktivovanými červími děrami po odejmutí DNA. Pokud se tyto účinky projevily u lidí, šlo o hyperkomunikaci, přičemž v blízkosti dotyčných osob se objevila nevysvětlitelná elektromagnetická pole.
U elektronických zařízeních jako je třeba digitální diktafon může docházet k rušení a může přestat fungovat na celé hodiny. Když potom elektromagnetické pole pomalu mizí, zařízení začne opět fungovat normálně. Mnoho léčitelů zná tento efekt z vlastní praxe: čím lepší atmosféra a energie, tím více frustrující to může být s nahrávacím zařízením, protože přestanou ve stejnou chvíli pracovat. Často na druhý den běží opět vše normálně.
*
Možná bude pro některé z vás uklidňující fakt, že i když jste možná technicky nešikovní, může to na druhou stranu znamenat, že jste dobří v hyperkomunikaci. Ve své knize Vernetzte Intelligenz, Grazyna Gosar a Franz Bludorf vysvětlují obě strany téže mince . Autoři citují zdroje, díky nimž se předpokládá, že v dřívějších dobách lidé na tom byli podobně jako zvířata: velmi silně spojení se skupinovým vědomím a tím působili jako skupina. Aby se však mohla rozvíjet individualita a zkušenosti, lidé museli na hyperkomunikaci téměř úplně zapomenout.
.
Nové děti jsou zkrátka jiné. Nebudou se chtít podřizovat systému jako jejich rodiče foto: amber

Nyní, když jsme ve svém individuálním vědomí poměrně stabilní, můžeme vytvořit novou formu skupinového vědomí. A sice takovou, ve které docílíme přístupu ke všem informacím prostřednictvím naší DNA, aniž bychom byli nuceni prostřednictvím naší mysli kontrolovat, jak s takovými informacemi vůbec naložit.
V současné době už víme, že stejně tak jako používáme internet, tak i naše DNA načítá potřebná data ze sítě a může navázat kontakt s ostatními účastníky v síti. Léčení na dálku, telepatie nebo dálkové snímání může být proto tímto vysvětleno. Je známo, že některé druhy zvířat s velkým předstihem vědí, kdy se jejich pánové či paničky vrací domů. Tento jev může být osvětlen konceptem skupinového myšlení a hyperkomunikace.
Jakékoliv kolektivní vědomí nemůže být ovšem rozumně používáno po libovolně dlouhou dobu bez výrazné jedinečnosti - bez ní bychom se vrátili do formy zdivočelého primitivního stádového instinktu, který je jednoduše manipulovatelný (přestože se tak paradoxně stále děje, jen bez hyperkomunikace).
Výzkumníci jsou přesvědčeni, že pokud jedinci s plně vyvinutou jedinečností sobě vlastní by opět získali skupinové vědomí, získali by 'jako Bůh' moc tvoření, tedy měnit a utvářet věci na Zemi! A lidstvo kolektivně k takovému druhu skupinového vědomí směřuje!
Polovina právě narozených dětí bude "problémová" ve chvíli, kdy začnou chodit do školy. Systém chce jednotvárně všechny děti zaškatulkovat a dožaduje se adaptace. Ale výrazná individualita těchto dětí je tak silná, že přizpůsobení se systému odmítnou. Stejně tak se nebudou chtít vzdát se své různorodé jedinečnosti. Spolu s tím bude na svět přicházet stále více jasnovidných dětí. Něco v těch dětech bude tíhnout ke skupinovému vědomí nového druhu a již nebude možné to potlačit.
Je pravidlem, že například počasí je velmi obtížné ovlivnit pouze jediným, samotným jedincem (byť jsou známy tyto případy z lidské historie, skeptici prominou). Nicméně může být ovlivněn skupinovým vědomím, což není žádnou novinkou pro některé na Zemi žijící kmeny.
Počasí bývá silně ovlivněno zemskou rezonanční frekvencí (tzv. Schumannovou frekvencí). Nicméně stejné frekvence produkuje i náš mozek. Když skupina více lidí synchronizuje své myšlení nebo když jiní výrazní jedinci (duchovní mistři například) soustředí své myšlenky, pak není žádným překvapením, že ovlivní i počasí.
Civilizace nynější moderní doby, která by vyvíjela skupinové vědomí, by neměla problémy s nedostatkem energie a ani se životním prostředím, protože kdyby se užila moc vědomí a duševní síly sjednocené civilizace, toto lidstvo by tímto přirozeným důsledkem mělo plnou kontrolu nad energiemi své domovské planety.
Když se velké množství lidí sjednotí k vyššímu záměru v meditaci za mír - tendence potenciálního násilí se rozpouští.
.
Zdá se, že DNA je rovněž organickým supravodičem, který může pracovat za normální tělesné teploty, na rozdíl od umělých supravodičů, které vyžadují extrémně nízkých teplot k tomu, aby fungovaly. Krom toho všechny supravodiče jsou schopné shromažďovat světlo a tímto i informaci. To dále vysvětluje, jak může DNA ukládat informace.
*
Podle ruských vědců se informace mohou přenášet na obrovské vzdálenosti, zcela nelokálně, tedy bez ohledu na prostor a čas. foto: Pixabay

Existuje ještě jeden fenomén týkající se DNA a červích děr. Za normálních okolností jsou tyto super malé červí díry velmi nestabilní a jsou udržitelné po dobu pouhého zlomku vteřiny. Za určitých podmínek stabilní červí díry dokáží samy sebe organizovat, což formuje příznačné vakuové oblasti, ve kterých se například gravitace může transformovat v elektřinu.
Vakuové oblasti jsou samozářící koule ionizovaného plynu, který obsahuje značné množství energie. V Rusku se nachází oblasti, ve kterých se tyto zářící koule objevují poměrně často.
Zvídavý pozorovatel na ně pohlédne v úžasu a ptá se sám sebe, co jsou asi zač.
Pamatuji se, jednou jsem si pomyslel: "Ahoj tam nahoře. Pokud jste náhodou UFO, tak se zformujte do trojúhelníku. A najednou se světelné koule začaly pohybovat v trojúhelníku. Nebo vystřelily skrz oblohu jako hokejové puky z nulové rychlosti do extrémně vysoké - a to vše s naprostou tichostí po obloze. Jeden odletěl nemotorně a mě, jako mnoho jiných, napadla myšlenka, že to bylo UFO. Snad přátelská, protože letělo ve formaci trojúhelníku, jen aby mě potěšilo."
Ruští vědci tyto neobvyklé jevy zkoumali a přišli na to, že mohou být naváděny myšlenkou. Bylo zjištěno, že emitují vlny o nízké frekvenci, které rovněž produkuje náš mozek a díky této podobnosti vln jsou schopny reagovat na naše myšlenky. Běžet jim naproti by ale nebyl moc dobrý nápad, protože tyto světelné koule mohou obsahovat obrovské množství energie a jsou schopny mutovat naše geny.
Mnoho duchovních učitelů produkuje podobné viditelné světelné koule nebo sloupce světla v hluboké meditaci nebo během práce s energiemi. Existují duchovní učitelé jako mladý Angličan Ananda. Při rozhovoru s ním se zprvu nejeví nic jako abnormální, ovšem když s ním meditujete nebo komunikujete hyperkomunikací usazeni v křeslech a někdo vás s ním vyfotí, zjistíte, že se na fotce zobrazuje vaše podobizna a v druhém křesle pouze bílý obláček.
V určitých zemských léčivých projektech se projeví na fotografii světelné efekty. Tento jev má zjednodušeně řečeno co do činění s gravitací a antigravitačními silami, které jsou stabilnějšími formami červích děr a projevují hyperkomunikaci s energiemi z částí mimo náš prostor a čas. Dřívější generace, které měli zážitek s hyperkomunikací a viditelným vakuem, byly přesvědčeny, že se jim zjevil anděl. A upřímně, nikdy si nemůžeme být stoprocentně jisti, k jakému druhu vědomí dostaneme při použití hyperkomunikace přístup.
To, že není k dispozici důkaz jejich skutečné existence ještě neznamená, že lidé, kteří se s nimi setkali, trpí všichni halucinacemi. Prostě jsme učinili další velký krok směrem k pochopení naší reality. Oficiální věda má přitom rovněž povědomí o gravitačních anomáliích na Zemi, které přispívají k tvorbě vakuových oblastí. Nedávno se přišlo na anomálie v Rocca di Papa, jižně od Říma. Pokud jej západní vědci nebudou ignorovat a naopak usilovně zkoumat, možná se brzy dozvíme překvapivé informace, že náš svět není tak skutečný, jak se nám na první pohled zdá.

.
překlad: Lenkita
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 JanaKK JanaKK | E-mail | 27. prosince 2016 v 19:28 | Reagovat

Dobrý den, nenašla jsem na Vás kontakt, chodí mi od Vás novinky, ale po kliknutí se mi nic nenačte, hlásí mi to prázdnou stránku. Hezký den

JanaKK :-)

2 poutnicicasem poutnicicasem | 27. prosince 2016 v 20:34 | Reagovat

[1]:  děkuji Vám za informaci, je prý nějaká porucha na serveru, s nahlášením na blog.cz budu muset pravděpodobně počkat až po svátcích. Zatím jste první kdo mi to nahlásil, ale děkuji Vám

--
S pozdravem,                               Anna Bechná

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Od počátku až do konce, musel poutník projít po
úzké cestě i když někdy vedla přes skály a dokonce i údolím smrti.
Přesto se dala vždy, byl-li poutník pozorný, rozpoznat od všech odboček
kvůli usnadnění cesty, které vždy vedly do záhubyJohn Bunya