BOD ŽIVOTA PODLE ZOODIAKU. Prorocká astrologie.

8. února 2017 v 18:02 |  některé i nadčasové informace které nemusí vždy rezonovat s vaším poznáním a vnímáním současnosti
Astrologie pracuje mj. s pojmem tzv. "arabských" bodů (někdy také "citlivých" bodů), což jsou myšlené body horoskopu, které se vypočítávají z jiných astrologických veličin. Přišli s nimi již helénští hvězdopravci, protože však je roku 1029 systemizoval a sestavil do tabulky arabský astrolog Aliboron, říká se jim "arabské". Nejznámější je nejspíš tzv. bod štěstí, Pars Fortunae. My si povíme o tzv. bodu života, Pars Vitae. Zodiakem se pohybuje rychlostí 4,3 stupně za rok, svou pouť začíná ve znamení Berana a končí v Rybách. V každém znamení se bod života zdrží sedm let.
V průběhu života prochází člověk dvanácti etapami odpovídajícími znamením Zodiaku-Zvířetníku. Víme-li tedy, v jakém znamení se nachází bod života, dokážeme určit, s jakými problémy se budeme potýkat v té či oné životní etapě.Vynásobme dvanáct znamení sedmi lety průchodu bodu života jedním znamením - dostaneme 84.
Je tedy čtyřiaosmdesátiletý lidský život rozdělen do dvanácti sedmiletých cyklů, během nichž musíme projít tím, co je nám určeno, abychom dali průchod a možnost projevu všem vlohám, jichž se nám při narození dostalo. Po projití všech dvanácti etap se Pars Vitae znovu vrací do výchozí pozice, na první stupeň Berana. A člověk jakoby znovu začíná svůj život…

Věčný pohyb
.
Od narození do sedmi let se bod života pohybuje nejenergičtějším znamením Zodiaku, Beranem. Právě proto v malých dětech energie doslova kypí. Jsou neposedné, zvídavé, všechno se chtějí dozvědět hned a není síly, která by je dokázala zastavit. Ostatně, žádná taková síla není potřeba. Naopak, dejte dítěti co nejvíce svobody. Právě teď je jeho hlavním úkolem projevit všechny své vrozené schopnosti a získávat sebejistotu. Úlohou rodičů je vštípit mu schopnost milovat a soucítit s bližními a nedovolit, aby se v něm rozvíjely egoistické sklony. Vždyť heslem věku Berana je: "Já chci!". Proto nedovolte dítěti ubližovat jiným dětem ani zvířatům, učte je chovat se šetrně k přírodě. A pěstujte v něm vůli, jak si to žádá řídící Beranova planeta: Mars. Pokud se vám nepovede tohle vše v dítěti vychovat do sedmi let, nepovede se vám to už nikdy.

Schopný žák
.
Od sedmi do čtrnácti let se bod živote sune "materiálním" znamením Býka. Rodiče by určitě neměli přikyvovat všem potomkovým přáním a rozmarům. V této životní etapě se nezbytně musí naučit ovládat své emoce, zejména hněv a agresi. Musí si také rozvíjet a cvičit paměť. Snažte se nevtíravou formou ovlivňovat okruh kontaktů svého dítěte. Dospívající v tomto věku akumulují veškerou negativní energii party, což se projevuje krutostí a nesnášenlivostí k ostatním. Nesmíte však v žádném případě dítě od vrstevníků izolovat. Větší roli tu sehrávají místo a atmosféra, kde a za níž se scházejí. Ve druhé půli toho období je už třeba myslet na pohlavní výchovu dítěte a na poučení o zodpovědném sexu. V tomto období je třeba rovněž položit základy schopnosti soustavného studia. Pokud jsou s tím potíže, snažte se nicméně, aby dítě zvládlo co nejvíce látky. Čím více se naučí teď, tím déle udrží tyto poznatky v paměti. Mezi sedmým a čtrnáctým rokem se dítěti také dá dobře vštípit láska k umění, a smysl pro estetiku. Je to to nejvhodnější období pro studium na uměleckých nebo hudebních školách. Ve třinácti, čtrnácti letech je důležité dítě poučit o vztahu k vlastním kořenům, k předkům. Můžeme otevřít i některé základní filosofické otázky, nejlépe v rodinném kruhu.

Sběrač informací
.
Mezi čtrnáctým a jedenadvacátým rokem se bod života pohybuje ve znamení Blíženců. Nezbytné je aktivní rozvíjení intelektu a samostatného myšlení. V patnácti, šestnácti letech vstoupí mladý člověk do společnosti, která má své zákony a pravidla. Ty je nutno dodržovat, má-li ho společnost přijmout. Musí se odnaučit nesoustředěnosti, nezodpovědnosti, vyhnout se pomluvám a intrikám. Množství informací, které je mladý člověk schopen si v tomto věku osvojit a naučit se s nimi pracovat, je ohromující. Rodiče by měli velmi citlivě a nenápadně korigovat jejich původ a kvalitu a učit potomka kritickému přístupu k informacím i jejich zdrojům. Tento věk si žádá cestování, poznávání jiných kultur, seznamování s množstvím nejrůznorodějších informací.
Přesná sebeanalýza
.
Od jednadvaceti do dvaceti osmi let se bod života nachází ve znamení Raka. Je to velmi důležitá etapa lidského života. Hlavním úkolem tohoto období je zdokonalování vnitřního světa, formování vlastního hodnotového systému, osvojování zkušeností předcházejících generací. Je třeba učit se kritickému přístupu k sobě samému, zdokonalovat v sebeanalýze a duchovně růst, odnaučit se nerozhodnosti, neodtahovat se od lidí, potlačovat v sobě chamtivost. Snad nejtěžší je v tomto sedmiletém cyklu období mezi 25. a 26. rokem, kdy se člověku velmi často chce všeho nechat a začít život nanovo. Ukvapené činy však často mohou pokazit celý život. Jakkoli současný trend stále výrazněji směřuje jinam, je právě tento věk kolem pětadvaceti optimální pro přivedení dětí na svět. V tomto období totiž děti od rodičů přebírají jejich nejlepší povahové vlastnosti.
Zasloužím si něco lepšího!
.
Od osmadvaceti do pětatřiceti je bod života ve Lvu. Je to období hromadění energie. Největší problémy věku Lva představují sklony k avanturismu, alkoholismu a drogám. Lidé pociťují veliký příliv energie, což svádí k jejímu plýtvání, vyhledávají povrchní zábavy a laciné požitky. Nejlepší zbraní proti těmto svodům je studium filosofie nebo náboženství. Přelomový je úsek mezi dvaceti osmi a dvaatřiceti lety. Začíná se ozývat a prosazovatvlastní ego. Člověk se snaží projevit, aby si ho všimli, aby ho ocenili. V devětadvaceti obvykle poprvé hodnotí svůj dosavadní život. Kolem dvaatřicátého roku zejména ženy, ale nejenom ony propadají touze změnit city i jejich objekt, třeba i zákonného partnera. Je třeba nepodléhat prvnímu impulsu a poctivě zvážit všechno dobré i všechno špatné. Teprve pak se rozhodnout. Často je nějaké nové vzplanutí pouze dočasnou záležitostí.
První zkouška
.
Od pětatřicátého roku se bod života dalších sedm let nachází ve znamení Panny. Nyní nastává čas, kdy by měl člověk ze sebe vydat podstatnou část energie, kterou nahromadil v údobí Lva. Toto období si žádá přesnost a metodičnost v přístupu k řešení nejrůznějších problémů. Je to období příznivé profesnímu růstu a sňatkům z rozumu. V mezidobí třiceti sedmi, třiceti osmi let probíhá karmická prověrka, prověrka společností. Je to první zkouška, první ověření, jak dodržujete zásady Zodiaku, jak naplňujete svůj životní program. Jestliže ne, čeká na vás trest v podobě různých životních trampot - vyhazovu, rozvodu nebo těžké nemoci. V této době byste co nejpečlivější pozornost měli věnovat svému zdraví. Zvláště se zamyslet nad tím, jak se stravujete, zda neznečišťujete svůj organismus. Věk Panny může v povaze vyjevit nepěkné sklony k nabručenosti, popichování, lakotě, pohrdání city a potřebami svého okolí. Co však je vůbec to nejdůležitější: příprava na zodpovědný životní úsek - dvaačtyřicátý rok, kdy bod života prochází "rovníkem". V tomto věku se mnozí pokoušejí svůj dosavadní život změnit - podle jejich domnění k lepšímu. Mění rodinu, zaměstnání i koníčky.
Zralost a harmonie
.
Mezi dvaačtyřicátým a devětačtyřicátým rokem se bod života pohybuje ve Vahách. Člověk se obvykle snaží tvůrčím způsobem věnovat zvolené profesi. Věk Vah bývá někdy nazýván zodiakálním "babím létem". Člověk dosahuje zralosti a harmonie jak v osobním, tak spolešenském životě. Vše, co bylo nahromaděno za uplynulý život, bylo podrobeno analýze, sytemizováno a nyní to čeká na svoji realizaci. Hlavní planetou Vah je Venuše. Právě její vliv se projevuje v úsilí vytvářet pevné svazky, nastoupit do nového perspektivního a dlouhodobého zaměstnání projevit své organizátorské schopnosti, zbavit se sobectví, sebelásky a diktátorských sklonů. Pokud je někdo obdařen uměleckými vlohmi, je toto období nakloněno jejich rozvoji.
Krize žánru
.
.
Od devětačtyřiceti do šestapadesáti nastupuje věk Štíra. Je to btížné, kritické období lidského života, zvláště pro ženy. Je třeba změnit řadu ustálených názorů, což je opravdu náročné a probíhá to komplikovaně a bolestně. Ve věku Štíra člověk vládne velikou sebezničující silou a je ochoten kvůli dosažení cíle hrát vabank. Je třeba pevně ovládat vlastní emoce, neuzavírat se a věčně se nezpytovat. Častěji se stýkat s přáteli, jít ven, objevit nové možnosti studia, tvorby nebo týmové činnosti. Tento věk je příznivý rozvoji magických a okultních schopností. Zejména ženy kolem dvaapadesátého roku tyto schopnosti projevují.Kdo dosud vedl nespořádaný způsob života, dostává od osudu v tomto období šanci věci napravit.
Zkouška číslo 2
.
Po šestapadesátce se bod života dalších sedm let pohybuje ve znamení Střelce. Výjimkou v tomto období není příklon k filosofii nebo náboženství. Lidé touží po autoritě, rádi by učili jiné. Řada jich také náhle vzplane zájmem o několik studijních oborů najednou, chtěli by poznat hned několik vědních oborů, několik filosofických proudů a tak podobně. Zpravidla se to nedaří. Člověk začíná hned tu, hned tam a ve výsledku nepozná nic důkladně. Je proto lepší zvolit jeden obor a jít opravdu do hloubky V padesáti šesti letech prochází člověk druhou zkouškou společností. Projeví se všechny chyby a nezdary, jichž se dopustil kolem sedmatřicátého, osmatřicátého roku. Kdo k tomuto období svého života přistupoval zodpovědně, měl by teď mít solidní, stabilní postavení. Kdo touto druhou zkouškou neprojde, odchází obvykle na zasloužený odpočinek.
Poslední šance
.

Šedesát tři až sedmdesát - bod života putuje v Kozorohu. Právě ve třiašedesáti dochází k poslednímu rozhodování, kdy člověk dokáže, je-li k tomu odhodlán, ještě výrazně změnit svůj život. Kdo se dopustí ukvapené volby, zpravidla na to doplatí. Týká se to zejména těch, kdo v tomto věku chtějí zakládat novou rodinu. V devadesáti procentech případů takový pokus končí špatně. Je snadné zničit to staré, avšak vytvořit něco nového je v tomto věku téměř nereálné. Ve věku Kozoroha je žádoucí zbavit se některých myšlenkových stereotypů, přesně hodnotit každý životní jev, definitivně dotvořit svůj zásadní životní a filosofický postoj.Velmi důležité jsou vztahy s blízkými lidmi. V tomto věku se občas projevují sklony k despotismu v zacházení s těmi nejdražšími. Snažte se pěstovat si diplomatický, kompromisní přístup k těm, na nichž vám záleží.
Sledování života
.
Jdeme k sedmasedmdesátce a jsme nyní ve Vodnáři. Toto je čas filosofického pohledu na život, pohledu nezúčastněného pozorovatele. V průběhu celého života člověk svůj vztah k okolnímu světu mění, mění i svoje priority. Jestliže v dětství říká "Já", v mládí "Já a svět" a ve zralém věku "Svět a já", pak ve věku Vodnáře zůstává pouze "Svět". Tento čtvrtý stupeň vnímání je nejdůležitější v uvědomování života a svého místa v něm. Jestliže se s léty takové nahlížení světa nedostaví, duchovní kvality postupně vyhasínají a člověk upadá do marasmu, což nevyhnutelně vede i k rozkladu fyzického těla. Čas Vodnáře je dobou, kdy si člověk vychutnává samotu nebo soukromí se svým životním partnerem. Životní program je naplněn.Při užívání života je třeba projevovat lásku k člověku, aby si nás okolí mohlo vážit jako člověka moudrého, spravedlivého, chápajícího zákony i hlubiny života.
Nejvyšší harmonie
.
Od sedmasedmdesáti do osmdesáti čtyř let se bod života pohybuje v Rybách. Dokončuje životní cyklus. Člověku je vše jasné a srozumitelné, pociťuje spojení s přírodou, jednotu s ní. Cítí, že je její součástí. Nastupuje duchovní, kosmická harmonie. Člověk si užívá života a někdy se vrací ke svým zálibám. Kdo si správně rozdělil síly, má v tomto období cestovat, poznávat cizí kultury a doplňovat si mezery ve znalostech všeho, co na světě je. Lidé silného duchovního založení se v tomto období napojují na kosmické zdroje. Splývají s Vesmírem, přesto však se musejí občas vrátit na Zem.
.

.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Od počátku až do konce, musel poutník projít po
úzké cestě i když někdy vedla přes skály a dokonce i údolím smrti.
Přesto se dala vždy, byl-li poutník pozorný, rozpoznat od všech odboček
kvůli usnadnění cesty, které vždy vedly do záhubyJohn Bunya