SLOVANÉ

8. května 2017 v 17:52 |  Kde domov můj ?
Národ, který si zachová a udrží svůj SVĚTONÁZOR a KULTURU, se bude stále rozvíjet a přežije všechny nástrahy. Udrží svou paměť o sobě a svém původu, a bude znát svou budoucnost a směr. Národ, jenž přijde o své dějiny a kulturu, se podobá stromu zbaveného kořenů, a stejně jako on ve své jedinečnosti zahyne.
Proto je důležité si tento živý odkaz předků Slovanů hájit proti jakékoliv manipulaci, ztrátě nebo nahrazení jiným systémem hodnot. Světonázor je systém názorů, vzorů, koncepcí, víry, duchovního poznání nebo dogmat, o sobě a povaze světa..

Kdo jsou Rusi a kdo jsou Slované?

Slované - samotné slovo Slované v pradávných časech neexistovalo. O mnohem dříve, než vzniklo starodávné Řecko a Řím, více na sever žili různé národy, které se různě nazývali. Avšak všichni si rozuměli bez překladatele.

Všichni uctívali stejné Bohy, měli světlé vlasy a modré oči. Bývali v dřevěnicích na břehu řek a nebo na lesních loukách. Lovili ryby, pěstovali rostliny, sbírali lesní plody. A tyto národy se v dějinách nazývali různě - Kelti, Iberové, Dákové, Skýtové, Germání, Baltové, Suebi, Svemi, Kotini, Sarmati, Veneti (Venedi, Vandaly), Drevlané, Slověni (Slováci), Češi, Moravané, Obodrité atd.
.
puvodni-slovanska-osada-u-reky

Původní slovanská osada u řeky

Jeden z letopisců napsal: "Je to jeden národ, rozdělený na mnohá plemena, které se nazývají různě - podle jména svého zakladatele, rodu a nebo vůdce. Podle společného původu všichni byli Árjové, tj. ti kteří obdělávali zemi, oráči.

Potom nastalo rozdělení. Ti Árijci, kteří zůstali na severu, se rozrostli a vytvořili slovanské národy. Jiní odešli na jih a začali chovat dobytek - z nich vznikli Skýtové a ještě několik stěhovavých národů. Třetí, nejvíce aktivní, odešli daleko na jih, ovládli toto území a vytvořili velké civilizace.

Latinský jazyk a sanskrit vznikly z živého jazyku našich prapředků Árijců.

Co se týká Svastiky, u nás na severu svastiky vyšívali na ubrusy ještě v Carském Rusku a považovaly jich za symboly vesmírné moudrosti. V ruské armádě vojákům na rukávy vyšívaly symboly svastiky. Slovanská svastika se nazývá Kolovrat.

Osídlení Evropy slovanskými Venety

Celou Evropu, kromě Keltů, osídlovali ještě Veneti (Venedi), a ti se dělili na západní, východní, jižní a severní. Gerodot a jiní letopisci vícekrát vzpomněli, že Venécii založili Veneti, Baltické moře se jmenovalo Venetským, jantar venetským kamenem. Dodnes řeka vtékající do Baltického moře, se nazývá Venta a na jeho březích stojí město Venta a Ventspils.

mapa-venetu-po-migraci-kultury-popelnicovych-poli-okolo-1200-pred-n-l

Mapa osídlení Venetů po migraci kultury popelnicových polí (okolo 1200 před n. l.)

Jeden z hlavních chrámů Venetů se nazývá Veniborg. Nyní se na tomto místě jedno z nejkrásnějším měst Evropy - Vídeň. Zbytky Venetů se spojily s přistěhovalými Uhry a vznikli Maďaři, a Estónci, Fíni. Rusy do této doby nazývají Vény.

Veneti, tedy Slované osídlili Evropu už 3 tisíce let př. n. l., tj. 2 tisíce let před Římem. V 1. století n. l. Plinius Starší a Tacitus ve 2. století, stejně jako řecký zeměpisec Ptolemaios píší o jakýchsi Venedech, kteří jsou později identifikováni jako Slované. Podle těchto antických autorů rozložili Venedové svá sídla mezi Vislou a hřebeny Karpat. Ani to však není nejstarší doklad o Slovanech. Nejvíc nám může nabídnout archeologie. Odhalila zajímavou podobnost atributů Lužické kultury, která například v Čechách působila už kolem roku 950 před n. l. (500 let před příchodem Keltů), s atributy Slovanů.

Rozdíl mezi Kelty a Germány popsal poprvé Julius César, přičemž Kelty pojmenoval Galy, čímž všechno znepřehlednil. Před ním Germány a Kelty Římané nerozlišovali. Pochopitelně, neboť v nacistickém Německu nepřiznali příbuznost svých předků se Slovany.

Hitler v třicátých letech zorganizoval archeologické vykopávky, aby se našly prastaré osídlení Germánů. Avšak našel slovanské. Hitler sám nechápal, a nebo nechtěl pochopit a uznat hloubku těchto pradávných kořenů.

Samotné slovo Slované, pozdějšího původu, se objevilo v okamžiku, kdy se sjednocovaly germánské národy. Znamená ti, kteří pokračovali slavit své bohy - Slavjaně, Slované. A ti, kteří k rodnému jazyku a bohům oněměli, nazvali Němci. Německý jazyk je dceřiný vůči slovanskému. "Deutsche" je naše "дочь" - dcera.

Dnes němečtí vědci a historici, na rozdíl od našich, bez hanby píší články o tom, že před germánskými národy v oblasti dnešního Německa žili Slované - Obodrité a Lutici. Ti pak odešli na východ a založili stát Litva.

Sámova říše a Velká Morava

Detailněji známé dějiny Slovanů ve střední Evropě se odvíjejí od založení kmenového svazu kupcem Sámo, a to podle Fredegara kolem roku 623/624. Tato říše zahrnovala území Moravy, Slovenska a Slezska. Sámova říše byla založena na systému svobodných rodových sídel, plně soběstačných a zajišťujících vzdělanost lidu.

Měli jsme písmo staroslovanskou Bukvici, založenou na obrazném myšlení a vnímání. V této době směrem na západ od nás byl již zaveden plně třídní feudální systém, jenž využíval nesvobodné otroky a zavedl náboženská dogmata a omezené poznání, šířené latinskou církví.

staroslovanské písmo BUKVICE

Po celou dobu, co žili Slované na našem území ve své původní víře, svobodném společenství, v souladu s moudrostí předků a svých bohů, byli svobodní a nezávislí. Veškerá moudrost Předků byla pečlivě zapsána, uchovávána a předávána potomkům a to prostřednictvím Slovansko-Árijských Véd.

Na Sámovu říši plynule navázala Velká Morava se svým slavným knížetem Rostislavem. Ten a další velkomoravská knížata zajišťovala Slovanům svobodu a nezávislost před snahou vnutit nám tzv. západní kulturu se svým převráceným systémem hodnot (zejména materialistických a parazitujících na ostatních), morálky a dogmatickou vírou.

Svobodné knížectví Velká Morava trvalo do roku 991, kdy zemřel poslední velkomoravský kníže Sveulado na našem území. Od roku 1019 ztratila Morava samostatnost, když byla vojensky dobyta z rukou polsko-moravských spojenců. A pak následně připojena ke středověkému státu Přemyslovců, čímž se stala součástí Svaté říše římské a tzv. západní kultury a nám odlišného systému hodnot a světonázoru.

Začalo období násilné christianizace, při které zahynulo mnoho Slovanů. Současně byla zcela potlačena a zakázána původní slovanská víra a liturgie, duchovní poznání, zvyky, vypáleny svatyně a posvátné háje, a spáleny staroslovanské písemné památky psané Bukvicí.

Do této doby Moravští Slované neznali feudální systém, a byli svobodní lidé, žili ve sněmovním systému, souladu se svými předky, přírodou a původním duchovnem.

Skutečný rozsah Kyjevské Rusy podle Slovansko-Árijských Véd

Jak to bylo opravdu s Velkou Moravou? V našich školách se vždy učilo, že Velká Morava bylo samostatné knížectví, které nemělo žádnou souvislost Kyjevskou Rusí. No a na druhé straně se kupodivu v Rusku a na Ukrajině učí, že křesťanství do Kyjevské Rusi přinesli Cyril a Metoděj roku 863. Poněkud podivné?

mapa Maličké, Malé a Velké Rusy (631 x 441)Mapa Velké Moravy a Kyjevské Rusi (9. století)

Fragmentace společnosti a ztráta povědomí skutečných souvislostí, prováděných západní kulturou a jejich historiky včetně sociálního inženýrství na slovanských národech je občas velmi viditelná. Souvisí to i s dobře osvědčenou metodou "rozděl a panuj".

Velká Morava - "Megale Moravia" je název, který pravděpodobně samotní Slované nikdy nepoužívali. Je to název zavedený cizincem Konstantinem Porfyrogenetem (905 - 959), kde ve své zprávě "De administrando imperio" ji takto poprvé pojmenovává.

Pokud Cyril a Metoděj vstoupili na území Kyjevské Rusi, pak jsme museli být její součástí. Pravdou je, že naše knížectví bylo nejzápadnějším územím Kyjevské Rusi, a proto muselo být v těchto časech i dostatečně silné a respektované. To dobře věděli i Frankové, neboť každý jejich vojenský výboj na naše území byl nakonec potrestaný. A to bylo vždy.

S přicházejícím projektem západní civilizace a projektu podmanění a přeformátování slovanské Evropy se začínají pálit nepohodlné knihy, písemnosti a posvátné háje. Začínají se psát nové kroniky a knihy, tentokráte za převážné přítomnosti západních historiků, nepřátelských vůči čemukoliv slovanskému. (1)

Rus, Malá a Maličká Rus

Zo období bolševiků se zavedl nový název "Ukrajina" - a my už víme, že to v minulosti byla vždy Rus, později Kyjevská a ještě dříve Červená nebo Malá (Rus). Tedy Velká Rus bylo území částečně představované dnešním Ruskem, Malá Rus byla dnešní Ukrajina a Maličká Rus bylo naše území - území Západních Slovanů.

Do Maličké Rusi (nesprávně nazývané Velké Moravy) kromě Slovienov - opakujeme Slovienov, tj. Slovenska a Moravy - sem patřilo Česko, Polsko minimálně po Vislu, polabští Slované, Maďarsko, Slovinsko, Srbsko atd.

Aby mocenský útok na Slovany uspěl, musel uspět přístup "rozděl a panuj", spíše přesněji "rozděl" a "podrob si". Je to podstatná změna, kdy se přeprogramovalo naše společné slovanské povědomí tak, abychom se necítili Rusmi, a naopak se začali oddělovat a dokonce i navzájem nenávidět. Současně, což se nemáme dozvědět, se začal vnější manipulací za posledních 300 let měnit náš společný staroslovanský (ruský) jazyk a jeho výsledkem je množství různých slovanských jazyků a evropských národů. Minimálně na našem území se toto rozdělení podařilo. Posledním případem je rozdělení Československa a bývalé Jugoslávie. (2, 3)

Kyjevská Rus a Rurikovci

Na východ od naší střední Evropy dochází k založení ruského národa a to od Rurika. Tento varjažský vůdce Rurik byl zakladatel dynastie Rurikovců (Kyjevské Rusi), ruských knížat a později i carů, vládnoucí v Rusku 736 roků, tj. od konce 9.století do 16.století.

Poslední kníže z Rurikovců - car Fjodor I. Ivanovič zemřel v roce 1598. Podle letopisů Rurik vládl Varjagům, tedy Rusům (podle legend praotec Rusů). Byl zvolený ingliistickými Slovany za knížete v městě Ladoga.

Po roce vládnutí v Ladoze přišlo vzbouření a jeho potlačení. Rurik rozdal za podporu svým významným družinářům města na vládnutí. Ti družinám, kteří nedostali nic, přesunuli se do města Kyjev a ovládli ho. Tak vznikli dva státy a to Severní a Jižní Rus.

Kníže Rurik byl plnoprávný vládce Rusi, pocházel z rodu ruského. Tedy prarodičem Rusů byli Varjagové, kteří byli ruskými. Rus je původní rodové jméno.

S nástupem Romanovců na trůn začíná i na Kyjevské Rusi proces potlačení původního slovanského svobodného zřízení, víry, zvyků a písma. Nastává období intenzivní christianizace od roku 988 do 1000 n.l., které zavedl "svatý" kníže Vladimír, jenž vpustil do Kyjevské Rusi jeho šiřitele - křižáky. Během tohoto období dochází k výraznému úbytku původního obyvatelstva (až o 75%) a končí období svobodného a nezávislého života Slovanů, kteří do té doby žili v souladu s duchovním poznáním, předky a svými bohy.

Odkaz slovanských předků pro dnešní dobu

Z toho mnohé evropské národy, jako i ploské, germánské, české, slovenské, ukrajinské a jugoslávské jsou si navzájem příbuzné, kdy v dávné historii byli jediným národem. Všechny pocházejí tedy z Árijců a Slovanů, a mají stejné kořeny, vyznávají stejné hodnoty a světonázor. To vše máme uloženo ve své genetické paměti.

V důsledku současného úpadku duchovních a morálních hodnot lidské společnosti je tak aktuální vysvobodit se ze závislosti a vlivu současné upadající "západní kultury" a jejího materialistického systému hodnot, a současně navázat na odkaz kulturního a duchovního dědictví Slovanů, které nám nabízí alternativu pro obnovení nejlepších evropských hodnot..
http://www.slovanskakosile.cz/
.
http://poutnicicasem.blog.cz/1705/slovane
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Od počátku až do konce, musel poutník projít po
úzké cestě i když někdy vedla přes skály a dokonce i údolím smrti.
Přesto se dala vždy, byl-li poutník pozorný, rozpoznat od všech odboček
kvůli usnadnění cesty, které vždy vedly do záhubyJohn Bunya